CHIRURGICKÁ TERAPIE MOZKOVÝCH METASTÁZ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XXIV. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: XXIV/ 336

Autoři: MUDr. Václav Vybíhal; MUDr. George Hanoun; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.

Východiska:

 V důsledku pokroku v diagnostice a terapii nádorových onemocnění dochází k prodloužení přežití pacientů a nárůstu výskytu metastáz mimo primární lokalitu tumoru. Mozkové metastázy se vyskytují až u 20–40 % dospělých pacientů s maligním onemocněním, v sekčních materiálech se udává podíl až v 50 %. Terapie pacientů s mozkovými metastázami je multidisciplinární.

Cíl:

 Součástí terapie mozkových metastáz je chirurgická resekce. Doporučována je u pacientů se solitárními mozkovými metastázami v přístupné lokalizaci, zejména v případě většího nádoru působícího výrazně tlakem na své okolí nebo způsobujícího obstrukční hydrocefalus. Preferována je u pacientů v celkově dobrém stavu. Postup u pacientů s vícečetnými metastázami je kontroverzní. Chirurgická terapie je zvažována také v případě kontrolovaného extrakraniálního onemocnění nebo u pacientů s radiorezistentním primárním nádorem. Výhodou resekce je provedení histologické, popř. molekulární diagnostiky, bezprostřední zlepšení intrakraniálních poměrů a redukce antiedémové terapie. Resekce mozkových metastáz se provádí standardně za použití operačního mikroskopu s řádným předoperačním plánováním výkonu na základě vyšetření magnetickou rezonancí. V indikovaných případech jsou standardní sekvence doplněny o funkční magnetickou rezonanci nebo o zobrazení tenzorů difuze. Využívána bývá také intraoperační elektrofyziologie k monitraci důležitých struktur nebo peroperační zobrazovací metody, např. ultrazvuk. Morbidita resekčních výkonů je nízká.

Závěr:

 Chirurgická terapie je nedílnou součástí léčby u pacientů s metastatickým postižením mozku. Současný vývoj umožňuje aktivnější přístup a bezpečnější provedení resekčních výkonů s cílem zlepšit výsledky terapie a také kvalitu života nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015