DATA NOR ČR A JEJICH ROLE PŘI ORGANIZACI A HODNOCENÍ SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ V ČR

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: II. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: 099

Autoři: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; RNDr. Jan Mužík, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; MUDr. Vladimír Dvořák; Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC

Východiska:

V ČR jsou v současnosti dostupné všechny tři screeningové programy, u kterých byl doložen přínos na populační úrovni: screening karcinomu prsu, kolorekta (KRK) a děložního hrdla. Od roku 2014 je zaváděno adresné zvaní občanů do těchto screeningových programů, čímž se z českých organizovaných programů stávají programy populační. Cílem tohoto sdělení je popis role Národního onkologického registru ČR (NOR ČR) v organizaci těchto programů a hodnocení recentního vývoje populační zátěže uvedenými nádorovými onemocněními.

Materiál a metody:

Systém informační podpory je nezbytnou součástí organizovaného screeningového programu. Český systém informační podpory screeningových programů zhoubných nádorů zahrnuje monitoring screeningového procesu prostřednictvím klinických dat, monitoring screeningového procesu prostřednictvím administrativních dat a právě monitoring zátěže populace zhoubnými nádory, který využívá data NOR ČR (obr. 1).

Výsledky:

Tab. 1 ukazuje vývoj v zátěži populace zmíněnými zhoubnými nádorovými onemocněními. Pro základní znázornění vývoje jsou epidemiologické charakteristiky srovnány mezi obdobím 1995–1999, kdy v ČR nebyl zaveden žádný organizovaný screeningový program, a aktuálním obdobím 2006–2010. Vedle hrubých hodnot míry incidence a mortality jsou prezentovány i míry věkově standardizované. Ty nejsou zkresleny demografickým vývojem (stárnutím populace), a tak poskytují lepší informaci o vývoji rizika onemocnění a úmrtí. V uvedeném období došlo ke znatelnému nárůstu incidence zhoubného nádoru prsu, úmrtnost naopak poklesla (o 7 %, resp. 23 % ve standardizované míře). U všech sledovaných onemocnění lze v poslední dekádě sledovat pokles mortality v řádu desítek procent.

Tab. 1. Vývoj základních epidemiologických charakteristik nádorových onemocnění cílených organizovanými screeningovými programy. Zdroj dat: NOR ČR. 

 

Období

ZN prsu (C50)

ZN tlustého střeva a konečníku (C18-C20)

ZN děložního hrdla (C53)

 

incidence (na 100 000)

 

1995-1999

89,3

69,1

21,1

2006-2010

118,7

76,7

19,3

změna

+33 %

+11 %

-9 %

 

standardizovaná incidence ASR(E)

 

1995-1999

76,1

61,4

19,5

2006-2010

91,9

58,4

16,7

změna

+21 %

-5 %

-14 %

 

mortalita (na 100 000)

 

1995-1999

39,8

42,5

9,4

2006-2010

36,9

40

7,4

změna

-7 %

-6 %

-21 %

 

standardizovaná mortalita ASR(E)

 

1995-1999

31,4

36,9

7,9

2006-2010

24,3

29,2

5,6

změna

23 %

-21 %

-29 %

 

podíl pokročilých onemocnění1 

1995-1999

31 %

55 %

35 %

2006-2010

25 %

54 %

36 %

změna

-6 %

-1 %

1 %

1 podíl stadií 3, 4 a neurčených z objektivních důvodů (chybně neúplné záznamy nejsou uvažovány)

 


Závěr:

NOR ČR přestavuje dlouhodobě a standardně vedenou epidemiologickou databázi s věrohodnými údaji o nádorových onemocněních v české populaci. Data NOR ČR umožňují mezinárodně i regionálně srovnávat populační zátěž a prognózu pacientů se zhoubnými nádory, a prioritizovat tak preventivní programy. Data dále poskytují základ pro hodnocení dlouhodobých indikátorů dopadu screeningových programů, a v neposlední řadě tak mohou být podkladem i pro zdravotně-ekonomické hodnocení screeningových programů. V současnosti bohužel chybí legislativní rámec pro evaluaci screeningového procesu prostřednictvím individuálního propojení různých datových zdrojů (populační, onkologický a screeningový registr), a data NOR ČR tedy prozatím nelze využít pro přímé hodnocení účinnosti screeningu. 

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014