Detekce mutace v BRAF genu u papilárního karcinomu štítné žlázy.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Analýza nádorového genomu a proteomu

Číslo abstraktu: 195p

Autoři: Mgr. Vlasta Sýkorová, Ph.D.; RNDr. Šárka Dvořáková, Ph.D.; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Daniela Kodetová; prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.; MUDr. David Veselý, Ph.D.; doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Úvod
V roce 2003 byl v souvislosti s papilárním karcinomem štítné žlázy (PTC) objeven onkogen BRAF, který vzniká v důsledku aktivační mutace b-raf proto-onkogenu. B-raf je cytoplasmatická serin/threoninová proteinkináza, patřící mezi RAF proteiny. Váže ras protein a následnou fosforylací aktivuje MAPK (proteinkináza aktivovaná mitogeny) signalizační dráhu, která hraje důležitou roli v buněčné proliferaci, diferenciaci a apoptóze. Somatická mutace v BRAF genu je výsledkem substituce T→ Ana pozici 1796 (Val600Glu) v 15. exonu kinázové domény. Tím dojde ke zvýšení aktivity BRAF, která je nezávislá na stimulaci ras. Tato mutace byla detekována u 29 – 69% PTC. Koreluje s vyšším stupněm TNM klasifikace, agresivnější formou nádoru a s horší prognózou onemocnění. Zdá se, že je specifická pro PTC a mikrokarcinom PTC. U 10% folikulární varianty PTC byla objevena jiná mutace v BRAF genu – Lys601Glu.

Cíl
Detekovat mutaci BRAF genu u PTC tkání v České republice.

Materiál a metody
Soubor 73 parafinových bločků a 11 odoperovaných čerstvých PTC tkání. Pro zjištění vlivu černobylské havárie na výskyt této mutace v České republice jsme vzorky rozdělili do pěti období – jedno období před černobylskou havárií v roce 1986 a čtyři pětiletá období od roku 1986 do současnosti. DNA jsme ze zamražených tkání získali Trizolovou izolací a z parafinových bločků pomocí QIAamp DNA Blood Mini Kitu. Mutaci jsme detekovali screeningovou metodou SSCP (single strand conformation polymorphism) a pozitivní vzorky ověřili přímou fluorescenční sekvenací.

Výsledky
Celkem jsme somatickou mutaci v BRAF genu detekovali u 32 pacientů s PTC (38,1%). Jeden pacient byl homozygotem, ostatní heterozygoty. V období před rokem 1986, které tvořilo 10 pacientů, jsme nedetekovali žádnou BRAF mutaci, v následujících obdobích jsme mutaci detekovali u 32 pacientů (43,2%). Zdá se, že mutace v BRAF genu nekoreluje s věkem diagnózy. Soubor tvořilo 25% mužů a 75% žen, z toho 47,6% mužů a 34,9% žen mělo BRA mutaci. Medián věku v době diagnózy a výskyt mutace u obou pohlaví udává tabulka:Závěr
Somatickou BRAF mutaci jsme zachytili u 38,1% pacientů. Výskyt mutace je výrazně vyšší u mužů. Téměř polovina z nich měla tuto genetickou změnu, zatímco u žen pouze třetina. Zdá se, že se jedná o majoritní genetickou změnu, která hraje velkou roli v patogenezi PTC. Toho by se mohlo využít v klinické praxi pro potvrzení diagnózy případně pro určení diagnózy z biopsie tenkou jehlou ještě před operací pacienta.

Tato práce je podpořena grantem IGA MZ ČR NR/7806-3.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006