DLOUHÉ NEKÓDUJÍCÍ RNA U MNOHOČETNÉHO MYELOMU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: XXVII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: XXVII/180

Autoři: Mgr. Lenka Sedlaříková; Barbora Gromesová; Mgr. Veronika Kubaczková; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Ing. Martina Almáši, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Východiska:

Mnohočetný myelom (MM) je druhým nejčastějším hematoonkologickým onemocněním, které je charakterizováno akumulací genetických mutací a dysregulacemi signálních drah. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda pozorované dysregulace by mohly být alespoň částečně způsobeny podskupinou nekódujících RNA, tzv. dlouhými nekódujícími molekulami RNA (lncRNA). Tyto více než 200 nukleotidů dlouhé molekuly se nacházejí především v jádře buněk a podílejí se na významných buněčných procesech (proliferace, diferenciace, apoptóza). Ukazuje se, že tyto molekuly mají klíčovou roli v patogenezi lidských onemocnění, vč. těch nádorových, kde se podílejí na nádorové transformaci. Cílem studie bylo identifikovat profil buněčných lncRNA souboru pacientů s MM a zdravých dárců (ZD) a porovnat je s klinickými parametry.

Materiál a metody:

Celkem 50 vzorků CD138+ buněk bylo získáno od pacientů s MM v době diagnózy a od ZD. Explorativní fáze práce zahrnovala analýzu 83 IncRNA a byla provedena u 6 pacientů s MM a 6 ZD pomocí RT2 lncRNA PCR Array - Human lncRNA Finder (Qiagen). Statisticky významně (p < 0,05) deregulované lncRNA mezi MM a ZD byly validovány s využitím qPCR a přístupu relativní kvantifikace 2-ΔCt na větším souboru pacientů a ZD. ROC analýza (receiver operating characteristic) byla provedena pro stanovení specificity a senzitivity každé lncRNA. P hodnoty < 0,05 byly považovány za statisticky významné.

Výsledky:

RT2 lncRNA PCR Array profilování odhalilo 27 deregulovaných lncRNA (všechny p < 0,01) mezi MM pacienty a ZD. Hladiny exprese ZFAS1, UCA1, BDNF-AS, NEAT1 a FAS-AS1 byly dále validovány na větším souboru MM pa­cientů a ZD. Exprese UCA1 byla významně snížena (p < 0,0001), hladiny exprese NEAT1 a BDNF-AS byly naopak zvýšeny u MM pacientů ve srovnání se ZD (obojí p < 0,00000001). Pro odlišení MM od ZD byla provedena analýza ROC. Ta odhalila 100% senzitivitu a 100% specificitu s AUC (area under curve) pro NEAT1 a BDNF-AS expresi. A dále 95,24% senzitivitu a 75% specificitu s AUC 0,905 pro expresi UCA1.

Závěr:

Naše pilotní výsledky naznačují, žebuněčné lncRNA UCA1, NEAT1 a BDNF-AS mohou být zapojeny do patofyziologických procesů probíhajících v MM buňkách a podněcují tak další studietéto problematiky.

Podpořeno grantem AZV15-29508A.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016