FYTOFARMAKÁ V PREVENCII EXPERIMENTÁLNEJ RAKOVINY PRSNÍKA

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXX. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: XXX/ 385

Autoři: MUDr. Desanka Výbohová, Ph.D.; prof. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.; RNDr. Bianka Bojková, Ph.D.; doc.RNDr. Monika Kassayová, CSc.; Doc. MUDr. Martin Péč, Ph.D.; Silvia Mahmood; Mgr. Radovan Murín, Ph.D.; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; doc. RNDr. Peter Kubatka; Mgr. Andrea Kapinová; RNDr. Martin Kello, Ph.D.; doc. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Východiská:

Predklinické a epidemiologické štúdie zamerané na liečbu a prevenciu nádorových ochorení zreteľne poukazujú na protektívne účinky bioaktívnych nenutričných rastlinných zložiek – fytochemikálií.

Materiál a metódy:

Cieľom experimentu bolo analyzovať antineoplastickú aktivitu komerčne dostupných fytofarmák (Chlorella pyrenoidosa, Flavin7, mladý jačmeň) v chemopreventívnych štúdiách v mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov. Mamárna karcinogenéza bola u zvierat indukovaná pomocou N-metyl-N-nitrozourey. Chemoprevencia začala 1 týždeň pred aplikáciou karcinogénu a trvala 15 týždňov až do ukončenia každej štúdie. Použitý model imitoval situáciu u zdravých, ale vysoko rizikových žien. Pri pitve boli nádory excidované a pripravené na histopatologické a imunohistochemické vyšetrenie. Analyzovali sme základné parametre karcinogenézy, mechanizmus účinku a metabolické účinky uvedených látok.

Výsledky:

Chlorella p. a Flavin7 vykázali výrazný protinádorový účinok v experimentálnej rakovine prsníka u potkanov. Po liečbe oboma fytofarmakami bol u zvierat zistený nižší výskyt agresívnych foriem karcinómov mliečnej žľazy. Chlorella i Flavin7 mali signifikantne beneficiálny vplyv na plazmatický lipidový profil u zvierat (triacylglyceroly, celkový, LDL- a VLDL-cholesterol). Flavin7 mal v nádorových bunkách signifikantný proapoptotický, antiangiogénny a antiproliferatívny efekt, chlorella prejavila proapoptotický a mierny antiangiogénny efekt. U mladého jačmeňa bol pozorovaný miernejší protirakovinový účinok v použitom modeli rakoviny prsníka. Jačmeň nemal výraznejší efekt na lepšiu prognózu karcinómov, avšak signifikantne znížil parameter oxidačného poškodenia (dityrozíny) v nádoroch. Všetky tri fytofarmaká preukázali signifikantný protinádorový účinok v bunkách ľudského adenokarcinómu mliečnej žľazy (MCF-7 línia).

Záver:

Výsledky nášho experimentu poukazujú na významný antineoplastický účinok Chlorelly p. a ovocných polyfenolov v chemoprevencii mamárnej karcinogenézy in vivo a in vitro. Použité produkty sa javia ako vhodné na pravidelné užívanie v prevencii rakoviny či kardiovaskulárneho ochorenia.

Práca bola podporená grantami VEGA 1/ 0071/ 13 a APVV-0325-07.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015