Globální kvalita života nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk: výsledky transverzální a retrospektivní studie.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Teorie a praxe klinických hodnocení

Číslo abstraktu: 021p

Autoři: Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.; MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.; MUDr. Martin Blažek, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; S. Blatníková; M. Jandurová; R. Mádrová; L. Pancířová

Cíle studie
 1. ověřit použitelnost české verze mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-
  5D v hodnocení globální kvality života nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové.
 2. zhodnotit globální kvalitu života nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové.
 3. analyzovat vliv vybraných faktorů na globální kvalitu života nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci Králové.


Typ studie
 • lokální, transverzální, retrospektivní, deskriptivní

 • data získaná v průběhu roku 2004 (září – prosinec) od 56 nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk. Studie byla schválena Etickou komisi Fakultní nemocnice v Hradci Králové.


Pacienti a metodika
Charakteristika souboru
Celkový počet nemocných a mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk na Oddělení klinické hematologie II. interní kliniky FN a LF UK v Hradci králové v letech 2001-2003 byl 122 (70 nemocných s mnohočetným myelomem, 52 nemocných s maligním lymfomem, z toho 46 autologně a 6 alogenně transplantovaných). Počet zemřelých nemocných byl 36 (16 nemocných s mnohočetným myelomem, 20 nemocných s maligním lymfomem). Počet retransplantovaných nemocných byl 6 (3 nemocní s mnohočetným myelomem, 3 nemocní s maligním lymfomem). Počet nemocných k otestování byl 80 (51 nemocných s mnohočetným myelomem, 29 nemocných s maligním lymfomem). Počet respondentů byl 56 (70% návratnost dotazníků), tj. 32 nemocných s mnohočetným myelomem (18 mužů, 14 žen), 24 nemocných s maligním lymfomem (11 mužů, 13 žen, všichni po autologní transplantaci krvetvorných buněk). Věkový medián u nemocných s mnohočetným myelomem byl 60 let, u nemocných s maligním lymfomem 44,5 roku. Hodnotitelných dotazníků bylo 100%.

Metoda
Použili jsme českou verzi mezinárodního generického dotazníku European Quality of Life Questionnaire – Version EQ-5D. Dotazník hodnotí 2 ukazatele, objektivní a subjektivní. Objektivní ukazatel zahrnuje 5 dimenzí kvality života: pohyblivost, sebeobsluha, obvyklá činnost, bolest / obtíže, úzkost / deprese. Ke každé otázce jsou nabídnuty tři stupně odpovědí vyjadřující stupeň obtíží (bez obtíží, mírné obtíže, těžké obtíže). Celkem vzniká 243 kombinací zdravotního stavu. Výstupem je EQ-5D skore (dimenze kvality života) nabývající hodnot 0-1 (0 – nejhorší zdravotní stav, 1 – nejlepší zdravotní stav). Subjektivní ukazatel zahrnuje vizuální analogovou škálu (hodnota 100 – nejlepší zdravotní stav, hodnota 0 – nejhorší stav), respondent vyznačí svůj subjektivně vnímaný zdravotní stav na stupnici tzv. thermometru. Výstupem je EQ-5D VAS (subjektivní zdravotní stav) nabývající hodnot 0-100. Dotazníky s průvodním dopisem vysvětlující danou akci a s ofrankovanou obálkou byl zaslán na adresu respondentů. Vyhodnocení dotazníků bylo provedeno deskriptivní analýzou – v souladu s metodikou European Quality of Life Group.

Analýza dat
Vliv sledovaných vybraných faktorů (věk, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, polymorbidita, nikonismus, religiozita, typ onemocnění a časový odstup od provedení transplantace krvetvorných buněk) na globální kvalitu života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk byl proveden analýzou rozptylu ANOVA. Hladina statistické významnosti byla zvolena 5% (0,05).

Výsledky
Z výše uvedených faktorů jsme prokázali statisticky velmi významnou závislost EQ-5D skore a EQ-5D VAS na věku u obou kohort nemocných (v obou případech p<0,01), statisticky významnou závislost EQ-5D skore a EQ-5D VAS na abusu kouření u nemocných s mnohočetným myelomem (v obou případech p<0,05) a statisticky velmi významnou závislost EQ-5D skore a EQ-5D VAS na typu onemocnění (v obou případech p<0,01).
S přibývajícím věkem je signifikantně nižší globální kvalita života u obou kohort nemocných. Vyšší kvalita života byla zaznamenána u nekuřáků v kohortě nemocných s mnohočetným myelomem. Nižší kvalita života byla zaznamenána u nemocných s mnohočetným myelomem v porovnání s nemocnými s maligním lymfomem. Z dimenzí kvality života podílejících se na tomto nepříznivém výsledku u nemocných s mnohočetným myelomem se jedná zejména o dominující bolest a obtížnou sebeobsluhu. Vliv ostatních faktorů na EQ-5D skore a EQ-5D VAS se jako statisticky významný neprokázal.

Diskuse a závěr
Při porovnání kohorty nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfom byla prokázána statisticky velmi významná závislost globální kvality života nemocných po transplantaci krvetvorných buněk na typu onemocnění. Zaznamenali jsme nižší globální kvalitu života u kohorty nemocných s mnohočetným myelomem (EQ-5D skore 68,9 a EQ-5D VAS 66,6) v porovnání s kohortou nemocných s maligním lymfomem (EQ-5D skore 82,7 a EQ-5D VAS 76,7).
Dominujícími obtížemi u kohorty nemocných s mnohočetným myelomem jsou: 1. obvyklá činnost s potížemi 81,2% (26/32 respondentů), 2. středně závažná bolest / obtíže 68,8% (22/32 respondentů), 3. pohyblivost s potížemi 59% (19/32 respondentů), 4. středně závažná úzkost / deprese 59% (19/32 respondentů).
Dominujícími obtížemi u kohorty nemocných s maligním lymfomem jsou: 1. středně závažná bolest / obtíže 33,3% (8/24 respondentů), 2. pohyblivost s potížemi 29,2% (7/24 respondentů), 3. obvyklá činnost s potížemi 25% (6/24 respondentů), 4. středně závažná úzkost / deprese 20,8% (5/24 respondentů).
Pokud je nám známo, je naše studie spolu se studií České myelomové společnosti z roku 2002 hodnotící kvalitu života a toleranci udržovací léčby u nemocných s mnohočetným myelomem jednou z mála českých studií týkající se kvality života u hematoonkologických nemocných. Studie mapuje kvalitu života u nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk. Do budoucna bychom rádi navázali na tuto studii longitudinální studií, zaměřenou na hodnocení kvality života ve vztahu ke zdraví, která bude více orientovaná na charakteristiky příslušných onemocnění, způsobů předtransplantační přípravy a typu transplantace.

Jsme si vědomi, že naše studie je limitována několika faktory:
 1. transverzální typ studie nás informuje pouze o stávajícím stavu globální kvality života našich pacientů po transplantaci krvetvorných buněk, neukazuje vývojový trend.
 2. studie se zabývá vlivem pouze vybraných faktorů na globální kvalitu života. Několik dalších faktorů by bylo možno doplnit. Volili jsme však ty faktory, které byli pacienti schopni a ochotni v retrospektivně a anonymně prováděné studii poskytnout.
 3. vzhledem k celkovému počtu respondentů s maligním lymfomem jsme nemocné nediferencovali na nemocné s Hodgkinovým a non-Hodgkinovým lymfomem.
 4. vzhledem k tomu, že žádný z respondentů s maligním lymfomem nebyl alogenně transplantován, nebylo možno posoudit vliv typu transplantace krvetvorných buněk na kvalitu života.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005