Hodnocení aktivátorů a inhibitorů angiogeneze u pacientů s mnohočetným myelomem v průběhu choroby.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 114

Autoři: prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Drahomíra Kyjovská; Petra Vidláková; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Úvod
Mnohočetný myelom je prvním maligním hematologickým onemocněním, u kterého byla prokázána zvýšená míra angiogeneze. Angiogenní zvrat hraje klíčovou roli v přechodu monoklonální gamapatie nejasného významu do MM a onemocnění se dostává do tzv. vaskulární fáze. Angiogeneze je složitý děj, ve kterém je zapojeno značné množství buněk i humorálních faktorů, které se uplatňují jak angiogenním, tak i antiangiogenním působením. Stanovení koncentrací jednotlivých faktorů může mít klíčový význam prognostický a prediktivní. Podle recentních prací mají u mnohočetného myelomu z proangiogenních cytokinů největší význam VEGF (vaskulární endotelový růstový faktor), bFGF zásaditý růstový faktor pro fibroblasty) a HGF (hepatocytární růstový faktor). Význam inhibitorů angiogeneze není u mnohočetného myelomu doposud zcela jasně definován. Mezi nejvýznamnější inhibitory angiogeneze patří trombospondin, endostatin a angiostatin. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007