Incidencia výskytu PIK3CA mutácií v nádorovom tkanive prsníka v korelácii s histopatologickými vlastnosťami ochorenia

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Mgr. Andrea Mendelová; Mgr. Veronika Holubeková, Ph.D.; doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.; Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.

PIK3CA je onkogén, ktorý má najvyššiu frek­venciu gain of function mutácií v nádore prsníka, ale jeho prognostický význam je stále kontroverz­ný. Cieľom tejto štúdie je analýza „hotspot" mutácií v PIK3CA géne a ich korelácia s histopatologickými vlastnosťami ochorenia. Parafínové bločky boli získané od 135 pacientok s karcinómom prsníka s charakterizovanými histologickými a imunohistochemickými vlastnosťami vrátane stupňa diferenciácie nádoru (G), stavu regionálnych miestnych uzlín (pN), estrogénového receptora, progesterónového receptora a HER2 stavu. Exóny 9 a 20, kódujúce helikálnu a kinázovú doménu PIK3CA génu, boli podrobené sekvenčnej analýze v súbore 135 pacientok s malígnym ochorením prsníka. V sledovanom súbore sme detegovali spolu 39 (28,5 %) mutácií v PIK3CA géne s približne rovnakou frekvenciou výskytu mutácií v exóne 9 a 20 (14 %, 14,6 %, respektíve). V exóne 9 sme detegovali mutácie E542K (6/19), E545K (10/19), Q546K (2/19) a R555R (1/19). Pravdepodobnosť výskytu týchto mutácií bola významne zvýšená v duktálnom type karcinómu prsníka (p < 0,0001) a v skupine pacientok s nižším stupňom diferen­ciácie (p = 0,0126). Mutácie v exóne 20 (H1047R, H1047Y a G1049R) boli asociované s vyšším ve­kom pacientok (p < 0,0001). Okrem toho, výskyt mutácie E542K bol významne zvýšený v skupine pacientok s ER+ (p = 0,0059), PR+ (p = 0,0058) a HER2- (p = 0,0058) nádorom a bez prítomných metastáz v axile (p = 0,0327). Tieto výsledky na­značujú, že mutácie v exóne 9 PIK3CA génu by mohli byť priaznivým prognostickým faktorom. PI3K signálna dráha hrá dôležitú úlohu v rozvoji ľudského nádoru prsníka a prevalencia dysregu- lácie tejto dráhy podporuje jeho potenciál ako možného terapeutického cieľa Táto práca bola podporená projektom „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblas ti lekárskych vied", ITMS kód projektu: 26110230067 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016