Karcinom jícnu v České republice.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: 08. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 064

Autoři: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Lukáš Adamčík; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Tomáš Jínek

Klíčová slova: zhoubné nádory jícnu – epidemiologie – léčba – výsledky

   Cíl

   Analýza dat o incidenci, mortalitě a základních údajích o léčbě zhoubných onemocnění jícnu v České republice a stanovení možných cest ke zlepšení současného stavu.

   Metodika

   Analýza provedena z údajů Národního onkologického registru zhoubných onemocnění ÚZIS ČR a z registru hrudních výkonů Sekce hrudní chirurgie České chirurgické společnosti. Z analýzy odborného písemnictví vyplývají obecně uznávané rizikové faktory pro vznik zhoubných nádorů jícnu.

  

   Výsledky

   Zhoubné nádory jícnu představují 0,7 % ze všech solidních zhoubných nádorů v ČR (1,1 % u mužů a 0,2 % u žen). V rozmezí let 1977 až 2008 vzrostla incidence z 2 případů na 5,4 na 100.000 obyvatel a mortalita z 1,9 na 4,1 případů na 100.000 obyvatel. V absolutních číslech byla v r. 2008 incidence 561 osob (5,4 na 100.000 obyvatel). Mortalita pak byla v absolutním počtu 452 zemřelých (4,3 na 100.000 obyvatel) a prevalence (počet žijících s nádorem nebo s jeho anamnézou) 791 osob (7,6 na 100.000 obyvatel). V mezinárodním srovnání je Česká republika v incidenci na 84. místě ve světě a 17. místě v Evropě (mortalita 85. místo ve světě a 18. místo v Evropě). V České republice je nejvyšší incidence v kraji Moravskoslezském a Zlínském (6,1 na 100.000), nejnižší pak v kraji Plzeňském (4,2) a Vysočina (4,1).

   Průměrný věk při zjištění diagnózy je u mužů 62 let a u žen 68 let, maximum výskytu mezi 55 a 69 lety u mužů a mezi 58 až 79 lety u žen. V době stanovení diagnózy převažují vyšší stadia onemocnění. V r. 2008 bylo ze zjištěných onemocnění 28% v I. a II. stadiu, 60 % bylo ve III. a IV. stadiu a u 12 % nebylo stadium určeno. Pětileté přežívání u léčených pacientů z analýzy období 2004 až 2007 bylo celkově 15,5 %. U I. a II. stadia bylo pětileté přežívání 30 %, u III. stadia 12 % a IV. stadia 2 %. Při srovnání analýzy periody 2004 až 2007 s analýzou období 2000 až 2003 došlo u I. a II. stadia ke zlepšení o 10 % a u III. stadia o 4 %. Podle registru hrudních výkonů Sekce hrudní chirurgie z let 2007 až 2010 se hrudní výkony provádějí v České republice na 19 až 22 pracovištích, resekce jícnu pak na 13 až 14 pracovištích, ale jen u 8 až 9 pracovišť je frekvence těchto výkonů 10 a více operací za rok. Na pracovišti autorů bylo provedeno v posledních pěti letech 53 resekcí a náhrad jícnů s pooperační mortalitou 3,8% a celkovou pooperační morbiditou 23 %. V 49 % se jednalo o adenokarcinom (Obr. 1-5).

Obr. 3. Věkově standardizovaná incidence ZN jícnu (C15) v krajích ČR v období 2004-2008

  

  

Obr. 4. Stadium onemocnění při stanovení diagnózy u ZN jícnu (C15), vývoj incidence stadií v letech 1982-2008, vývoj zastoupení stadií v těchto letech

  

   Závěr

   Karcinom jícnu patří svým výskytem v naší populaci mezi méně časté nádory. Z analýzy vyplývají oblasti České republiky s vyšším výskytem a nejvíce ohrožená věková skupina mužů. Již dříve byly prokázány jako významné rizikové faktory spinocelulárního karcinomu kouření a požívání alkoholu, u adenokarcinomu je to především Barrettův jícen. K dalším rizikovým skupinám patří nemocní s achalasií a strikturami po poleptání jícnu. Přijatelných léčebných výsledků lze dosáhnout jen u nižších stadií onemocnění a na místě by proto byla snaha o aktivní vyhledávání těchto nemocných v rizikových oblastech a skupinách v rámci preventivních programů. Zatím u nás nejsou přijaty obecně akceptované zásady pro sledování těchto rizikových skupin.

Chirurgická léčba je vysoce specializovanou činností hrudních chirurgů zaměřených na problematiku jícnu a správná je koncentrace nemocných do center.

Obr. 5. Pětileté relativní přežití u léčených onkologických pacientů se ZN jícnu

  

Literatura

 1. Národní onkologický registr (NOR) České Republiky, Systém pro vizualizaci onkologických dat (SVOD) www.cba.muni.cz/svod
 2. Dušek L., editor. Czech cancer care in numberes. 2008-2009. Praha: Grada Publishing; 2009.
 3. Schüttzner J. Registr hrudních výkonů v České republice 2007, 2008, 2009 a 2010. Praha: nepublikované sdělení; 2011.
 4. Duda M, Žaloudík J, Ryska M, Dušek L. Chirurgická léčba solidních nádorů v České republice. Rozhl Chir. 2010; 89(10):588-593.
 5. Pafko P, Pazdro A. Radikální léčba karcinomu jícnu (abstrakt). Bulletin HPB (Časopis české hepato-pankreato-biliární společnosti). 2008;16(1-2):14-16.
 6. Aujeský R, Neoral Č, Král V, Vrba R, Vomáčková K. Videoasistovaná resekce jícnu pro karcinom – desetileté zkušenosti. Rozhl Chir. 2010; 89(12):746-749.
 7. Šerý Z, Duda M, Korhoň M, Gazárek F, Nitsche R. Chirurgie jícnu a kardie. Čas Lék Čes. 1976;115(31):954–958.
 8. Šerý Z, Duda M, Dlouhý M, Gazárek F, Roček V. Naše zkušenosti s léčbou nádorů jícnu. Plzeň lék Sborn. 1983;Suppl.47:29–33.
 9. Duda M, Dlouhý M, Roček V, Gryga A, Janda P, Šerý Z.: Die chirurgische Behandlung des Ösophauskarzinoms. Acta Univ Palacki Olomouc Fac Med. 1989;123:177-188.
 10. Köcher M, Dlouhý M, Neoral Č, Gryga A, Duda M, Buriánková E, Aujeský R.: Paliativní léčba inoperabilních stenóz jícnu stenty: dlouhodobé výsledky, komplikace. Rozhl Chir. 1998;78(1):51–55.
 11. Zhoubné nádory v České republice. Duda M, Adamčík L, Dušek L, Škrovina M, Jínek T., Rozhl Chir. 2012; 91(3): v tisku.

Práce bude v rozšířené podobě publikována v časopisu Rozhl Chir. 2012; 91(3): v tisku.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012