KARCINOM ŽALUDEČNÍHO PAHÝLU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: XVII/251

Autoři: MUDr. Tomáš Jínek; MUDr. Lukáš Adamčík; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

Úvod:

 Karcinom žaludečního pahýlu (gastric stump cancer - GSC) představuje malignom popisován u 1-4 % všech karcinomů žaludku. Původně tento termín zahrnoval nemocné operované pro vředovou chorobu gastroduodena, ale dnes zahrnuje i pacienty po primární operaci pro malignitu. Jeho incidence vzrůstá. GSC je dlouhodobě brán jako nádorové onemocnění se špatnou prognózou, jehož resekabilita se udává kolem 40 %. Je to dáno zejména pozdní diagnostikou a neprováděním pravidelných endoskopických kontrol pahýlu.

Metody:

V letech 2006-2015 jsme na chirurgickém oddělení Nemocnice Nový Jičín operovali 326 pacientů s karcinomem žaludku (kurativní i paliativní výkony). K retrospektivní analýze jsme využili data devíti operovaných pacientů s předoperačně histologicky verifikovaným GSC. Výsledky: Celkem bylo operováno sedm mužů a dvě ženy s mediánem věku 67 let (55-80). U všech pacientů se jednalo o primární B2 resekci pro vředovou chorobu žaludku. Provedli jsme šest kurativních výkonů (5krát totální gastrektomie a 1krát subtotální gastrektomie) s omentektomií a lymfadenektomií. Resekabilita v našem malém souboru dosáhla 66,6%. Karcinom se vyvinul s mediánem 38 let a žádný pacient nebyl pravidelně endoskopicky sledován. U jedné pacientky jsme nalezli objemnou metastázu v oblasti mesenteria jejuna. U dvou pacientů byl výkon ukončen pro generalizaci a u jednoho pro lokální infiltraci těla slinivky břišní.

Závěr:

GSC patří mezi onemocnění dia­gnostikované v pozdějších stadiích. Pravidelné endoskopické sledování pahýlu žaludku po resekci pro benignitu i malignitu může zlepšit resekabilitu a celkové přežívání. Vzhledem k předešlé chirurgické intervenci a změněné anatomii je lymfatické metastazování karcinomu odlišné, což musí bráno na zřetel při operaci.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016