Ketokonazol u předléčených pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 044

Autoři: MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; MUDr. Jitka Jakešová; MUDr. Petra Garnolová; MUDr. Hana Honová; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Úvod

Léčba ketokonazolem je jednou z možností hormonální terapie druhé linie u metastatického, nebo lokálně pokročilého karcinomu prostaty, který je refrakterní na hormonální manipulaci první linie - kastraci. Touto léčbou lze dosáhnou léčebných odpovědí u 20-46% nemocných.

V této klinické situaci se však v poslední době stále častěji setkáváme s používáním chemoterapie, především docetaxelu, mitoxantronu a vinorelbinu. Po selhání takové léčby jsou léčebné možnosti velmi omezené.


Cíl

Cílem naší práce bylo studovat účinek ketokonazolu nikoliv v druhé linii, ale naopak v populaci pacientů s vyšším stupněm předléčení.


Pacienti a metody

Základní charakteristika souboru nemocných je uvedena v tabulce 1. Všech 14 pacientů bylo léčeno dávkou 600 mg ketokonazolu denně. Současně byl podáván hydrocortizon v dávce 20-40 mg/den.


Výsledky

Kompletní léčebná odpověd s normalizací PSA byla pozorována u 2 pacientů, částečná odpověd s poklesem PSA o více než 50% u 7 pacientů (tabulka 2). Medián délky trvání léčebné odpovědi činil 5 měsíců, průměr 6,9 měsíce.


Závěr

Ketokonazol je velmi účinnou záchrannou léčbou u předléčených pacientů s metastatickým nebo lokálně pokročilým karcinomem prostaty.


Poděkování

Studie byla podpořena výzkumným záměrem MSMT 0021620808.Tabulka 1.:Základní charakteristika souboru nemocnýchTabulka 2.: Výsledky léčby ketokonazolem.

1) Při vyloučení dvou pacientů, kteří zemřeli na nenádorové nemoci (plicní embolie, infarkt myokardu) dva měsíce po nasazení Nizoralu. Krátce před smrtí byl u obou nemocných popsán významný pokles PSA do hodnoty PR (s výjimkou konfirmace této odpovědi dalším odběrem po 28 dnech).

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010