Léčba erlotinibem nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic - efekt snížené dávky při závažných nežádoucích účincích.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 014

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; MUDr. Jana Krejčí; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Dimka Sixtová; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Úvod

Erlotinib je součástí standardních léčebných postupů u nemalobuněčného karcinomu plic, indikován je ve II. a III. léčebné linii. Nejčastější nežádoucí účinky - vyrážka a průjem, mohou být důvodem redukce dávky erlotinibu či jeho úplného vysazení.


Cíl

Zaměřili jsme se na analýzu času do progrese a délky přežití nemocných s redukcí dávky erlotinibu ve srovnání s těmi, kde byla léčba pro nežádoucí účinky ukončena.


Metodika

Předmětem analýzy byla data nemocných NSCLC léčených v devíti pneumoonkologických centrech, kteří jsou sledování v registru Tarceva.


Výsledky

Byla provedena analýza dat 394 nemocných z uvedeného registru. Dávka erlotinibu byla snížena u 43 nemocných (10,9%). Důvodem ke snížení dávky byla vyrážka u 27, vyrážka a průjem současně u 6 nemocných, samotný průjem u dvou pacientů a jiná toxicita u 7 nemocných. U dalších sedmi nemocných nebyl důvod redukce dávky zjištěn. V porovnání se souborem nemocných, kde byla léčba erlotinibem ukončena, byla redukce dávky erlotinibem spojena s vyšší frekvencí klinického benefitu (CR 2,8%, PR 14%, SD 53,5%) při redukci dávky, ve skupině bez redukce byla CR 0,6%, PR 9,1% a SD 38,7%, rozdíl byl statisticky významný p = 0,048. Časy do progrese i střední doba přežití byly rovněž delší v souboru s redukcí dávky erlotinibu (med. PFS 3,9 měs. vs. 2,0 měsíce, p = 0,024, MST 14,7 vs. 4,9 měsíce, p = 0,003) ve srovnání se souborem nemocných bez redukce dávky erlotinibu. Významně častěji byly prokázány závažné, především kožní nežádoucí účinky erlotinibu u nemocných s mutacemi a amplifikacemi genu pro EGFR.


Závěr

Nemocní, u kterých nežádoucí účinky erlotinibu vedly k redukci dávky léku ze 150 mg na 100 mg denně, vykazují výrazný benefit této léčby ve srovnání jak s nemocnými, u kterých byla léčba pro nežádoucí účinky ukončena, tak s celým souborem nemocných bez redukce dávky erlotinibu. Nežádoucí účinky jsou častěji poukazovány u nemocných s mutacemi EGFR, benefit redukce dávky je však prokazován napříč spektrem prakticky všech podskupin sledovaného souboru.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010