MERKELŮV KARCINOM KŮŽE - EPIDEMIOLOGICKÁ DATA Z NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO REGISTRU ČR

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: III. Epidemiologie nádorů, klinické registry, zdravotnická informatika

Číslo abstraktu: III/179

Autoři: MUDr. Viera Bajčiová, CSc.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Miroslav Zvolský; MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Úvod:

Merkelův karcinom (MCC) je vzácný a agresivní kožní neuroendokrinní nádor. Jeho incidence celosvětově narůstá nejspíše díky stárnutí populace (zejména v západní Evropě), vyšší míře sluneční expozice, imunosupresi a dalším, ne dost dobře definovaným, epigenetickým změnám.

Cíle:

Retrospektivně analyzovat situaci u MCC v ČR. Na základě analýzy výsledků plánovat centralizovanou péči a mezinárodní spolupráci.

Materiál a metody:

Jedná se o retrospektivní analýzu epidemiologických dat z Národního onkologického registru ČR (NOR) během devítileté periody (1994-2012). Byla provedena analýza incidence, věkové distribuce, pohlaví, lokalizace MCC, rozsahu onemocnění, typu léčby a absolutní mortality.

Výsledky:

V NOR bylo registrováno 283 případů MCC. To reprezentuje 0,04 % všech malignit diagnostikovaných v uvedeném období. Odhadovaná roční incidence je 1,44/1 milion a je jasně patrná evidence vzestupného trendu (od 0,19/1 milion v roce 1994 na 2,28/1 milion v roce 2012). Poměr mužů k ženám je 1 : 1,88. Nejvyšší výskyt je u starších nemocných (přes 70 let). Nejčastější lokalizací byl obličej (30 %) a končetiny (44 %). 53,4 % MCC bylo diagnostikováno jako lokalizované onemocnění a 9 % s počínajícím metastatickým šířením. 183 pacientů (64,7 %) na MCC zemřelo.

Závěr:

Naše data korespondují s literárními údaji s výjimkou predominance u žen. Epidemiologická analýza a centralizovaná péče jsou nezbytné pro příští management MCC

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016