MikroRNA jako nové prognostické markery časného metastazování po nefrektomii.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Pokroky v biologii nádorů

Číslo abstraktu: 156

Autoři: Mgr. Martina Rédová-Lojová, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; Mgr. Jan Hodek; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; Mgr. Robert Iliev; RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Renální karcinom je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvinného parenchymu a představuje přibližně 3% zhoubných malignit dospělé populace. Nejčastějším histologickým subtypem renálního karcinomu je jeho světlobuněčná forma, představující přibližně 75-85% všech nádorů ledviny. Vzhledem k neustále narůstající incidenci a mortalitě je velmi důležité odhalit nejen molekulární a genetické mechanismy hrající roli v iniciaci a vývoji tohoto zhoubného onemocnění, ale rovněž hledat nové biomarkery umožňující predikovat časné metastazování po kurativní nefrektomii. Jedním z nejmodernějších přístupů k molekulární charakterizaci solidních nádorů, včetně renálního karcinomu, je analýza mikroRNA. MikroRNA jsou krátké nekódující RNA tvořící mladou a velice progresivní oblast molekulárně-biologického výzkumu. MikroRNA jsou schopny post-transkripčně regulovat genovou expresi a podle bioinformatických modelů mohou regulovat až jednu třetinu lidských genů, přičemž některé z těchto genů jsou významnými onkogeny či nádorovými supresory. Geny regulované pomocí mikroRNA jsou nejen součástí procesu onkogeneze, podílejí se rovněž na nádorové invazivitě, diseminaci nebo lékové rezistenci.

Cílem naší práce bylo pomocí přístupu založeného na analýze expresních profilů 667 mikroRNA metodou kvantitativní RealTime PCR arrays na souboru 38 světlobuněčných renálních karcinomů důkladně klinicky charakterizovaných pacientů identifikovat mikroRNA umožňující predikovat čas do progrese po nefrektomii. Výsledky studie potvrdily, že nádorová tkáň světlobuněčné formy renálního karcinomu vykazuje specifický expresní profil 54 mikroRNA ve srovnání s nenádorovým renálním parenchymem (p<0.001).

Rovněž jsme prokázali, že na základě expresního profilu 15 mikroRNA lze identifikovat pacienty, u kterých se vyvinulo metastatické onemocnění do 12 měsíců po nefrektomii (p<0.01). Výsledky byly úspěšně validovány pomocí individuálních Real-Time PCR assays, jimiž byl identifikován signifikantní prognostický potenciál miR-106b (p=0.03).

Na základě dosažených výsledků lze předpokládat, že ať již vlastní mikroRNA nebo proteiny, jejichž proteosyntézu jsou mikroRNA ve svém důsledku schopny modulovat, by mohly doplnit současný skórovací systém užívaný ke stanovení prognózy, být jedním z určujících faktorů pro indikaci cílené léčby a imunoterapií, a stát se tak dalším krokem směrem k individualizaci terapie a dosažení lepších léčebných výsledků u pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NS 10361-3/2009 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011