MikroRNA U GLIÁLNÍCH NÁDORŮ: OD BIOMARKERŮ PO TERAPEUTICKÉ CÍLE

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Nádory mozku

Číslo abstraktu: 17

Autoři: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; Prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.; MUDr. Radim Lipina, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Úvod:

MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódujcí RNA dlouhé 18-25 nukleotidů, které posttranskripčně regulují genovou expresi v průběhu rozličných buněčných procesů, jako jsou apoptóza nebo diferenciace, ale i maligní transformace. Změny v expresních profilech miRNA již byly pozorovány u většiny solidních nádorů včetně nádorů gliálních. Mechanistické studie v gliomových buňkách prokázaly schopnost jednotlivých miRNA vykazovat funkci nádorových supresorů a onkogenů. Nejnovější pozorování navíc popisují potenciál jedné miRNA vykazovat v závislosti na kontextu jak funkci nádorového supresoru, tak onkogenu. Tato pozorování zásadním způsobem rozšířila koncept molekulární patogeneze gliálních nádorů a naznačila potenciál miRNA nejen jako diagnostických biomarkerů, ale také jako potenciálních terapeutických cílů.

Cíl:

Sdělení zahrnuje novinky z oblasti biogeneze a funkce miRNA, izomiRs, koncept kompetujících endogenních RNA (ceRNAs), význam miRNA v molekulární patologii gliomů či biologii gliomových kmenových buněk. V kontextu našich výsledků bude diskutována schopnost vybraných miRNA sloužit jako tkáňové biomarkery (prognostické a prediktivní) či terapeutické cíle u glioblastomu.

Závěr:

pecifické expresní profily miRNA byly u pacientů s gliomy úspěšně využity ke stanovení prognózy a k predikci léčebné odpovědi. Přítomnost miRNA byla prokázána v krevním séru a plazmě, ale také mozkomíšním moku, kde vykazovaly nejen vysokou míru stability, ale rovněž velice dobré analytické vlastnosti. MiRNA jsou také velice slibnými terapeutickými cíli, přičemž první protinádorová terapie na bázi miRNA vstoupila do klinického hodnocení počátkem roku 2014.

Podpořeno granty IGA MZ ČR NT13514-4/2012 a NT13581-4/2012.

 

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015