MINIINVAZIVNÍ EZOFAGEKTOMIE PRO KARCINOM – SOUČASNÝ STAV A NAŠE ZKUŠENOSTI

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 130

Autoři: MUDr. Tomáš Jínek; MUDr. Lukáš Adamčík; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.

Východiska:

Chirurgická resekce jícnu je uznávaným kurativním postupem karcinomu jícnu. Taktika a technika této operace prodělala svůj historický vývoj (transhiatální/ transtorakální, anastomózy nitrohrudní/ krční), který byl ovlivněn pokroky v perioperační péči a v 90. letech minulého století rozvojem miniinvazivní chirurgie. Srovnatelnost chirurgických metod resekce jícnu je obtížná pro velký počet technických variant rekonstrukce a různé přístupové cesty. V úvahu připadají operace otevřené, kompletně mininvazivní a hybridní. K dispozici máme mnoho studií jednotlivých center s jejich nepřesnou diferenciací. Autoři prezentují vlastní zkušenosti s miniinvazivními chirurgickými postupy u resekce jícnu a srovnávají otevřenou transhiatální resekci a hybridní ezofagektomii kombinující torakoskopickou mobilizaci jícnu a laparotomii s konstrukcí krční anastomózy.

Soubor pacientů a metody:

V letech 2006–2013 jsme provedli 70 ezofagektomií (67 pro malignitu a 3 pro benigní onemocnění). Ve skupině malignit byl průměrný věk 60 let (60 mužů a 7 žen). Operovali jsme jak miniinvazivně (laparoskopie, torakoskopie), tak otevřeně. Nejvíce bylo transhiatálních resekcí jícnu (32) a hybridních výkonů s torakoskopickou mobilizací jícnu a laparotomií (20). Operace s užitím miniinvazivního postupu vyžadovala peroperační změnu polohy pacienta se selektivní plicní ventilací U nádorů střední třetiny jícnu byla iniciální fáze provedena torakoskopicky, u nádorů distální třetiny byl výkon započat laparoskopickým stagingem. Torakoskopická mobilizace byla provedena v poloze nemocného na levém boku s třemi torakoporty a krátkou minitorakotomií k zasunutí kardiálního háčku k odsunutí pravé plíce. Součástí torakoskopie je i lymfadenektomie hrudního kompartmentu. Anastomóza byla konstruována mechanicky cirkulárním staplerem.

Výsledky:

Průměrná délka hybridního miniivazivního výkonu byla ve srovnání s otevřenou operací delší (340 vs 245 min). V obou skupinách jsme nezaznamenali významný rozdíl v počtu odstraněných lymfatických uzlin (17 vs 16,7). 30denní mortalita i morbidita byla vyšší u výkonu otevřeného (6,4 % vs 0 % a 67 % vs 50 %). Množství plicních komplikací bylo nižší u výkonů miniinvazivních (20 % vs 29 %).

Závěr:

Miniinvazivní ezofagektomie je dnes akceptovatelnou a proveditelnou metodou v centrech s dostatečnými zkušenostmi s laparoskopií a torakoskopií. V našich podmínkách jsme s touto metodou dosáhli srovnatelných výsledků s otevřenou metodou. Podrobnější statistické zpracování plánujeme po rozšíření souboru. V současnosti neexistuje standardizovaná technika miniinvazivní resekce jícnu.

Typ resekce jícnu

Počet pacientů

Délka výkonů (min)

otevřená transhiatální resekce jícnu s krční anastomózou (Orringer)

32

245

otevřená transhiatální resekce s nitrohrudní anastomózou

1

300

otevřená transtorakální resekce (Ivor-Lewis)

6

250

VATS mobilizace jícnu s nitrohrudní anastomózou a laparotomie

1

340

VATS mobilizace jícnu s krční anastomózou s laparotomií

20

330

kompletní miniinvazivní ezofagektomie (laparoskopie s torakoskopií a nitrohrudní anastmózu)

1

420

roboticky asistovaná mobilizace jícnu s krční anastomózou

1

480

otevřená McKoewn resekce (torakotomie, laparotomie, krční anastomóza)

4

360

 

Hybridní miniezo-fagektomie s VATS mobilizace jícnu a krční anastomózou

Transhiatální ezofagektomie s krční anastmózou

počet pacientů

20

32

průměrný věk

61,4 (43-78)

58,5 (39-76)

délka operace (min)

340 (270-420)

245 (180-360)

ASA skóre

 2,47

2,41

počet disekovaných uzlin

17 (4-35)

16,7 (3-56)

30denní mortalita

0

6,25 % (2 pacienti)

morbidita

50 % (10 pacientů)

65,6 % (21 pacientů)

plicní komplikace

4 (20 %)

10 (31,2 %)

délka hospitalizace/ /JIP (dny)

15,8/10,3

16,6/10,0

histologie

12x SSC,
8x AdenoCa

12x SSC,
20x AdenoCa

radikalita resekce

vše RO

4x R+ CRM

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014