MIR-205 MÁ VLASTNOSTI NÁDOROVÉHO SUPRESORU U ADENOKARCINOMU A ONKOGENU U DLAŽDICOBUNĚČNÉHO KARCINOMU JÍCNU

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 270

Autoři: Mgr. Renata Héžová; Bc. Alena Kovaříková; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

 Karcinom jícnu je celosvětově osmým nejběžnějším maligním onemocněním a šestou nejčastější příčinou úmrtí v důsledku nádorového onemocnění. Tvoří přibližně 20 % všech zhoubných nádorů trávicí soustavy. Na základě histologie a anatomické lokalizace rozlišujeme dva základní typy karcinomu jícnu – spinocelulární karcinom (SCCE) vznikající přeměnou dlaždicového epitelu a adenokarcinom (EAC). EAC a ESSC jsou obvykle detekovány v pozdním stadiu vyžadujícím multimodální léčebný přístup a celkové přežití pacientů s karcinomem jícnu zůstává nižší než u jiných nádorových onemocnění. Výzkum nových molekulárních biomarkerů za účelem zlepšení diagnostiky, a tak i léčebných výsledků je u karcinomu jícnu velice žádoucí. MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující RNA, umožňující regulaci až 60 % protein kódujících genů, které jsou zapojeny rovněž do procesu kancerogeneze.

Soubor pacientů a metody:

 V první fázi studie byla analyzována exprese miR-205 u 44 vzorků karcinomu jícnu (22 EAC, 22 ESSC) a 20 vzorků přilehlé nenádorové tkáně k EAC. V druhé fázi byl pomocí in vitro funkčních analýz stanoven vliv miR-205 na základní buněčné děje u buněčných linií odvozených od EAC SK-GT-4 a ESSC KYSE-150.

Výsledky:

První fáze studie prokázala signifikantně sníženou expresi miR-205 u EAC pacientů v porovnání se zdravou sliznicí (p = 0,0017) a sníženou expresi miR-205 u EAC v porovnání s ESSC (p < 0,0001). Na základě korelací hladin exprese s parametry přežití bylo zjištěno, že zvýšená hladina miR-205 je asociována s delším celkovým přežitím u pacientů s EAC (p = 0,0138), zatímco u ESSC korelace s celkovým přežitím nebyla nalezena. Po experimentálním navýšení hladiny miR-205 bylo u buněčné linie adenokarcinomu jícnu SK-GT-4 pozorováno snížení proliferace (p = 0,04) a migrace (p < 0,0001). K signifikantnímu snížení proliferace (p = 0,02) a migrace (p = 0,0005) došlo také při experimentálním snížení hladiny miR-205 u ESSC linie KYSE-150 (p = 0,02). U linie SK-GT-4 jsme po navýšení hladiny miR-205 pozorovali zástavu buněčného cyklu v G2 fázi (p = 0,0116), naopak u snížení hladiny miR-205 u KYSE-150 jsme pozorovali zástavu v G1 fázi buněčného cyklu (p = 0,0017). Vliv miR-205 na apoptózu pozorován nebyl.

Závěr:

 Pilotní analýzy ukázaly, že miR-205 se chová jako nádorový supresor u adenokarcinomu jícnu, zatímco u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu vykazuje vlastnosti onkogenu. Tato studie naznačuje možnost využití detekce miR-205 u pacientů s karcinomem jícnu ke spolehlivější diagnostice a také k predikci prognózy onemocnění.

Tato práce byla podpořena granty IGA MZČR č. NT/ 13585 a MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015