Mitogenem aktivované proteinové kinázy (MAPK) v modelu diferenciace leukemických buněk HL-60.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 109

Autoři: Mgr. Jiřina Procházková, Ph.D.; prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.; PhMr. Jaromíra Netíková; Mgr. Karel Souček, Ph.D.; prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

Leukemické onemocnění vzniká následkem genetické chyby, která vede k předčasnému ukončení hematopoietického diferenciačního programu. V případě akutní myeloidní anémie je možné tuto blokaci překonat pomocí látek indukujících maturaci nezralých buněk, jako je kyselina retinová nebo vitamín D3, což je základem diferenciační terapie (např. Chou et al. 2005, Jing 2004). Vedlejším efektem tohoto postupu je však selekce rezistentních klonů. Tuto rezistenci může překonat jen kombinace různých diferenciačních a cytotoxických drog nebo látek remodelujících DNA (Freemantle et al. 2003). Studium signálních drah, které posilují diferenciaci, pak může vést k nalezení potenciálních cílů budoucích antileukemických léčiv. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2007