Molekulárně-biologické přístupy mutační analýzy genu TP53 u onkologických pacientů.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 215

Autoři: Mgr. Barbara Kantorová; RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D.; PharmDr. Jana Lochmanová; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Mgr. Veronika Navrkalová, Ph.D.; Mgr. Barbora Dvořáková; prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc.; Doc. MUDr. Martin Trbušek, PhD; Mgr. Kateřina Staňo Kozubík; Mgr. Nikola Tom; Mgr. Karol Pál; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

   Úvod

   Prognóza onemocnění na základě molekulárně-biologických markerů je v současné době u řady onkologických pacientů jedním z rozhodujících kritérií pro volbu vhodného a cíleného terapeutického přístupu. Mezi významné markery predikce progrese onemocnění a léčebné odpovědi pacientů patří poškození nádorového supresoru p53, které se podílí na patogenezi více než poloviny známých neoplázií. K narušení fyziologické funkce tohoto esenciálního buněčného proteinu dochází nejčastěji v důsledku monoalelické delece kódujícho genu ve spojení s mutací druhé genové alely. Charakter a důsledky mutací genu TP53 se přitom mohou v rámci jednotlivých malignit značně lišit, co vyžaduje velmi senzitivní a specifickou metodologii.

   Cíl

   Cílem studie bylo srovnat dostupné metodiky pro mutační analýzu genu TP53 a stanovit jejich přínos pro běžnou laboratorní praxi.

   Metodika

   Retrospektivně byl vyšetřen soubor 90 rizikových pacientů s chronickou lymfocytární leukemií (CLL), u kterých bylo možné předpokládat zvýšený záchyt mutací genu TP53. Stěžejním, rutinně využívaným přístupem byla funkční analýza FASAY v kombinaci s přímým sekvenováním. Získaná data byla následně doplněna o výsledky genového screeningu pomocí denaturační vysokotlaké kapalinové chromatografie (DHPLC, Varian) a také DNA čipových technologií CLL custom resequencing microarray (Affymetix) a Roche AmpliChip p53 Test (Roche). U vybraných pacientských vzorků byly detekované změny ověřeny sekvenováním nové generace (GS Junior, Roche), které představuje nejmodernější prostředek mutační analýzy.

   Výsledky

   Pomocí uvedených metodik byly mutace genu TP53 stanoveny celkem u 47/90 (52 %) vyšetřených pacientů. Senzitivita čipových technologií stejně jako DHPLC byla srovnatelná, ovšem z hlediska časové a laboratorní nenáročnosti byla jako optimální detekční metoda zvolena DHPLC v kombinaci se sekvenováním pozitivních vzorků. Doplnění tohoto přístupu funkční analýzou jednotlivých genových změn navíc umožňilo získat informace o jejich biologickém významu.

Závěr

Současný vývoj a optimalizace molekulárně-biologických metod přispěly k pochopení patogeneze řady nádorových onemocnění. Správná interpretace biologických dat v kontextu klinického průběhu onemocnění představuje účinný prostředek individualizace léčebných přístupů a tím zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Studie byla podpořena výzkumným záměrem MSMT MSM0021622430 a projekty CZ.1.05/1.1.00/02.0068, CZ.1.07/2.3.00/20.0045, MUNI/A/0784/2011.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012