Morfologické, imunofenotypové a mutačné analýzy c-KIT-u a PDGFR v rámci centralizovanej bioptickej diagnostiky gastrointestinálnych stromálnych tumorov v SR

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 05. Prognostické a prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 018

Autoři: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; MUDr. Peter Szépe, CSc.; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.; RNDr. Gabriel Minárik, Ph.D.; doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; Mgr. Tatiana Burjanivová, Ph.D.

MORFOLOGICKÉ, IMUNOFENOTYPOVÉ A MUTAČNÉ ANALÝZY C-KIT-U A PDGFRA CENTRALIZOVANEJ BIOPTICKEJ DIAGNOSTIKY
GASTROINTESTINÁLNYCH STROMÁLNYCH TUMOROV V SR.

Úvod:

Vzhľadom k zriedkavosti gastrointestinálnych tumorov (ďalej GIST) vznikol v SR projekt centralizovanej bioptickej diagnostiky GIST-ov, ktorý zahŕňa aj mutačné analýzy c-KITu a PDGFRa. Cieľom práce je prezentácia prvých výsledkov projektu.


Materiál a metodika:

Všetky prípady biopticky diagnostikovaných alebo suspektných GIST-ov sú v martinskom centre projektu (po formolovej fixácii a zaliatí do parafínu) analyzované panelom histologických a imunohistochemických vyšetrení (detekcia CD117, CD34, svalovo-špecifických antigénov, S-100 proteínu), vrátane stanovenia mitotickej aktivity a proliferačného Ki-67 indexu. Z parafínových rezov je izolovaná DNA, následne vyšetrená PCR reakciami s použitím špecifických primerov pre exóny 9, 11, 13 a 17 c-KITu, ako aj pre exóny 12, 14 a 18 PDGFRa. Získané produkty sú po purifikácii podrobené sekvenačnej analýze.


Výsledky:

Analýza prvej série 82 prípadov projektu vykazuje: a.) prevahu vretenobunkového typu GIST-u (63.4%), zatiaľčo zmiešaný (27.7%) a epiteloidný typ sú zriedkavejšie (8.9%), b.) prevahu prípadov s vysokým rizikom (49.1%) a približne rovnaký podiel prípadov so stredným (22.3%) a nízkym alebo veľmi nízkym rizikom (24.1%) malígneho správania, c.) nádory vykazujú častejšie infiltratívne a menej často prinajmenej sčasti opúzdrené rastové črty (42%, resp. 35% všetkých), d.) expresia CD117+ sa vyskytuje v 98.2% and CD34+ v 83.9% všetkých GIST-ov (s rozdielnou intenzitou expresie) a koexpresia svalových markerov je prítomná takmer v 1/5 prípadov (najčastejšie v menej ako 50% buniek nádoru). Mutačné analýzy doteraz vyšetrených 47 prípadov vykazujú nasledovné výsledky: a.) najčastejšie mutácie v exóne 11 c-KITu(n=27) sú častejšie delečného a menej často inzerčného typu alebo missense-typu, b.) zriedkavejšie mutácie v exóne 9 (n=3) c-KITu a v exóne 12 boli zistené relatívne časté (n=1) PDGFRa, c.) v exónoch 12 a 18 PDGFRa polymorfizmy (n=15, resp. n=5), a to sčasti v asociácii s inými genetickými poruchami.


Závery:

referovaný národný program prináša prvé výsledky štandardizovanej diagnostiky „second-look“ typu a poskytuje aj možnosť získať také prognostické a prediktívne údaje, ktoré môžu byť zásadne dôležité pre terapeutické rozhodovanie a osud pacienta.


Práca na tomto projekte je podporená grantom fy. Novartis

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2007