ONCOTYPE DX V ČR - FINÁLNÍ ANALÝZA COST-BENEFIT DAT

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/113

Autoři: MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; MUDr. Miloš Holánek, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Markéta Palácová; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; Mgr. Zuzana Zbožínková

Úvod:

Multigenový test Oncotype DX je v ČR dostupný od roku 2014. Finální analýza dat 200 pacientek hodnotí vliv testu na frekvenci indikace adjuvantní chemoterapie vs. hormonální terapie a náklady s léčbou spojené.

Metody:

Strategie adjuvantní terapie byla navržena před znalostí výsledku testu Oncotype DX a přehodnocena po vyhodnocení RS. Ve studii byl zhodnocen vliv výsledků testu na změnu léčebného rozhodnutí a dopad testování na rozpočet pojišťoven. Indikační kritéria pro užití testu: test lze indikovat u pacientek s hormonálně dependentním, HER2 negativním časným karcinomem prsu, grade 2 s jedním či více rizikovými faktory definovanými jako: vysoká růstová aktivita tumoru vyjádřená hodnotou Ki-67, mikrometastatické onemocnění sentinelové uzliny a/nebo nízká či negativní exprese progesteronového receptoru.

Výsledky:

Studie zahrnovala 200 pacientek z 13 center, u 196 z nich byla dostupná data o výsledku Recurrence Score. Celkově došlo po obdržení výsledků testu ke změně v 63,7 % léčebných doporučení. Další výsledky budou prezentovány podrobněji v ústním sdělení.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016