ONKOLOGICKÁ KVADRUPLICITA S PODÍLEM HPV ASOCIOVANÉ ETIOLOGIE U IMUNOSUPRIMOVANÉ PACIENTKY

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XXIV. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: XXIV/191

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Eva Lžičařová; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Radek Pejčoch; MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.; MUDr. Helena Kolářová

Úvod:  

Lidské papillomaviry (human papillomavirus - HPV) se podílí na vzniku karcinomů děložního hrdla v 99 %, análních karcinomů v 85 %, karcinomů zevního genitálu a pochvy v 60 % a nádorů orofaryngu ve 20 %. Jejich rozvoj je usnadněn imunosupresivními stavy.

Kazuistika:

Učitelka mateřské školky, narozena v roce 1963, v anamnéze od roku 1990 léčena pro Mo. Hodgkin. Absolvovala chemoterapii s radioterapií (následně postradiační paréza plexus brachialis l. sin.), autologní transplantaci kmenových buněk. Léčba byla úspěšná, remise. V roce 2006 provedena v MOÚ konizace děložního hrdla pro těžkou dysplazii CIN III, prokázána přítomnost HPV infekce, pravidelně dispenzarizována. V roce 2007 st.p. TEP komplikován protrahovanou chronickou infekcí s nutnosti extrakce kloubu a po roce opětovnou reimplantací TEP. Po dlouhodobé kortikoterapii v roce 2009 náhle vznik karcinomu vulvy. Provedena hemivulvektomie s histologicky verifikovaným multicentrickým mikroinvazivním spinocelulárním karcinomem v terénu vulvární intraepiteliální neoplazie (VIN III), pT1a pNx pM0. Připojena disekce lymfatických uzlin pravé inguiny, bez MTS. V roce 2013 vznik spinocelulárního karcinomu v oblasti anu s infiltrací rekta. Histologicky verifikován G2-G3 invazivní spinocelulární karcinom, cT3 N0 M0. Radikální chirurgický výkon pacientka odmítla. Následně konkomitantní chemoradioterapie s Xelodou - vymizení infiltrátu. V roce 2014 na PET detekce patologické akumulace v orofaryngu a bilaterálních krčních lymfatických uzlinách, z excize jazyka histologicky verifikován spinocelulární karcinom in situ (CIS), přítomny fokusy susp. z invazivní malignity, Tx N2c M0. Z rebiopsie kořene jazyka diagnostikován spinocelulární karcinom vyššího gradu se stromální invazí. Zaveden PEG, konkomitantně bio- chemoterapie s cetuximabem a radioterapie na oblast tumoru kořene jazyka a krčních uzlin. Pro přetrvávající nález patologických lymfatických uzlin krku vpravo provedena v roce 2015 reiradiace na oblast pravého nadklíčku, možnosti radioterapie vyčerpány. Tč. pacientka v dispenzární péči onkogynekologa, onkologa, radioterapeuta, ORL lékaře a výživového poradce. Prognóza je vzhledem k celkově nepříznivému stavu špatná.

Závěr:

Uplynulo 26 let od primární léčby Mo. Hodgkin a při dlouhodobé kortikoterapii pacientka intermitentně bojuje se spinocelulárními karcinomy v lokalizacích typických pro HPV infekci. Přes poměrně intenzivní dispenzarizaci nebylo možné zamezit dalšímu rozvoji malignit. Profylaktická vakcinace proti HPV by neměla při imunosupresi smysl.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016