Onkologické výsledky pacientů s pozitivním uzlinovým nálezem během cystektomie.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 046

Autoři: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.; MUDr. Ivan Pavlík, MBA; MUDr. Libor Zámečník, Ph.D.; Prof. Jan Dvořáček, DrSc.

Úvod

Radikální cystektomie představuje standardní léčbu pacientů s invazivními vybranými svalovinu neinfiltrujícími nádory močového měchýře. Nález pozitivních uzlin je považován za nepříznivý prognostický faktor.


Pacienti a metodika

V období od ledna 1993 do dubna 2009 byla provedena radikální cystektomie a bilaterální pánevní lymfadenektomie (LE) u 343 pacientů pro invazivní (T2-4) nebo BCG refrakterní Tis, respective T1G3 karcinom močového měchýře. Z hodnocení byli vyloučeni nemocní s jiným histologickým nálezem než uroteliální karcinom, předoperační radioterapií a makroskopicky reziduálním nádorem při ukončení výkonu. Součástí operace byla pečlivá LE. Lipolymfatická tkáň byla odstraněna samostatně z oblasti zevních a společných ilických cév, z obturatorní jámy a podél větví vnitřních ilických cév. Zaznamenán byl počet odstraněných i pozitivních uzlin v jednotlivých lokalitách. U pacientů s N+ nálezem následovala adjuvantní systémová chemoterapie režimem M-VAC nebo gemcitabin/cisplatin. Pacienti byli sledováni běžným způsobem, první dva roky v tříměsíčních intervalech, dále pak každého půl roku. K odhadu přežití byla použita Kaplan-Meierova metoda, jednotlivé podskupiny byly srovnány pomocí log rank testu.


Výsledky

Hodnoceno bylo 253 operovaných pacientů (199 mužů, 54 žen, průměrný věk 60 let), kteří splnili výše uvedená kritéria. Průměrná doba sledování činila 2,41 roku (0,5 roku - 15 let). U 148 nemocných byl nádor ohraničen na stěnu měchýře bez nálezu pozitivních uzlin (38 pTis + pT1, 110 pT2), u 55 pacientů bylo zachyceno extravezikální šíření bez nálezu pozitivních uzlin -pT3-4pN0 (38 pT3, 17 pT4) a 50 nemocných mělo metastázy v lymfatických uzlinách (1 pT1pN+, 14 pT2N+, 19 pT3N+, 16 pT4N+). Počet odstraněných uzlin kolísal mezi 3 a 41 (průměrně 13,1) a počet pozitivních uzlin mezi 1 a 10.

Tříleté přežití bez známek recidivy (PFS) a nádorově specifické přežití (DSS) u pacientů s onemocněním limitovaných na stěnu měchýře, s extravezikálním šířením a s pozitivními uzlinami činilo 82% a 88%, 41% a 63%, respektive 64% a 75% (p=0,0004 a 0,0001). Tříleté PFS a DSS u pacientů s jedinou pozitivní uzlinou bylo 75% a 73%. Tříleté PFS a DSS u 108 pacientů s minimálně 15 odstraněnými uzlinami dosáhlo 78% a 89% ve srovnání s 66% a 76% u 145 operovaných s méně než 15 odstraněnými uzlinami (p=0,2 a 0,025).


Závěr

Naše výsledky naznačují dobré výsledky u pacientů s limitovanou uzlinovou pozitivitou po cystektomii s pečlivou pánevní LE a následnou adjuvantní chemoterapií. Hodnoty přežití byly překvapivě lepší u pacientů s N+ onemocněním než u pacientů s extravezikální extenzí a negativními uzlinami. Tento trend bude třeba ověřit delším sledováním.

Práce vznikla za podpory projektu MSM 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010