Opakované operace a derivační výkony u karcinomu rekta.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 114

Autoři: doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Lubomír Starý, Ph.D.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.


Cíl
Autoři popisují indikace pro opakované výkony a derivační výkony při léčbě maligních nádorů konečníku a zhodnocení výskytu minimální reziduální choroby (MRD) u těchto nemocných.

Metoda
Na základě prospektivní analýzy vlastního klinického souboru za poslední tři roky autoři zdůvodňují indikace k dvoudobým a derivačním výkonům při léčbě karcinomu rekta.

Výsledky
V letech 2003-2005 bylo na II. chirurgické klinice FNO operováno 594 nemocných pro kolorektální karcinom. Z toho bylo 280 (47%) nemocných s karcinomem rekta a rektosigmoidea. Radikální jednodobá resekce nádoru byla provedena u 213 nemocných (76%).
U 67 nemocných (24%) byla provedena explorace a kolostomie. U 43 nemocných (12%) byla provedená kolostomie jediným řešením, neboť se jednalo o nemocné s neléčitelnou generalizací onemocnění. Dvacet čtyři nemocných (8,6%) bez známek generalizace onemocnění mělo nádor lokálně neresekabilní, po radiochemoterapii byla provedena operační revize a v 15 případech (62,5%) bylo možné nádor sekundárně resekovat. současně monitorován výskyt MRD u těchto nemocných.Derivační výkon v podobě pojistné ileostomie byl u primární resekce indikován výjimečně. U resekcí rekta v druhé době (8 nemocných) byla vždy resekce s anastomózou doplněna pojistnou ileostomií jako prevence pooperačních komplikací.

Závěr
Současné možnosti radiochemoterapie umožňují téměř u dvou třetin primárně inoperabilních nemocných resekci nádoru rekta v druhé době. Primární explorace dutiny břišní před zahájením onkologické léčby vede k přesnějšímu stanovení stádia onemocnění a k přesnější indikaci radiochemoterapie. Stanovení MRD se jeví perspektivním indikátorem při volbě léčebného algoritmu.

Studie podpořena grantem IGA 7804.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006