Opakované operace jaterních metastáz u kolorektálního karcinomu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 116

Autoři: prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.; doc. MUDr. Kamil Vysloužil, CSc.; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Ivo Klementa, Ph.D.; prof. MUDr. Michael Dlouhý, CSc.; MUDr. Pavel Zbořil, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Cíl
Zhodnocení významu opakovaných výkonů na játrech u nemocných s metastázami kolorektálního karcinomu a zhodnocení výskytu minimální reziduální choroby (MRD) u těchto nemocných.

Metoda
Prospektivní vyhodnocení klinického materiálu.

Výsledky
V letech 2003-2005 bylo na II. chirurgické klinice FNO operováno 111 nemocných pro metastatické postižení jater u kolorektálního karcinomu. Resekce jater byly provedeny u 62 nemocných (56%), radiofrekvenční ablace u 17nemocných (15,3%) a kombinace obou metod u 10 nemocných (9%). Opakovaný chirurgický výkon na játrech byl proveden u 7 nemocných (6,3%). Reoperace byly v odstupu 9-72 měsíců od první operace jater pro metastázy. Počet reoperací kolísá od 2 do 4. Jeden nemocný zemřel za 6 roků po prvním výkonu na játrech a ostatní dosud žijí v rozmezí od 12 do 76 měsíců od první operace jaterních metastáz. Současně byl monitorován výskyt MRD u těchto nemocných.

Závěr
Rozvoj jaterní chirurgie umožňuje i opakované výkony na játrech, které významně zlepšují přežití těchto nemocných. Vazba výskytu jaterních metastáz na výskyt MRD je zatím předmětem průběžného vyhodnocování.

Studie podpořena grantem IGA 7804

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006