ORGANOKOVOVÉ SLOUČENINY JAKO PROTINÁDOROVÁ LÉČIVA

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery - lékařská sekce

Číslo abstraktu: 169

Autoři: Mgr. Lucie Koubková, Ph.D.; Mgr. Jindřich Karban, Ph.D.; Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Východiska:

V 60. letech 19. století objevil Barnett Rosenberg jedno z nejúspěšnějších protinádorových léčiv – cis-diamminedichloroplatinum(II), které se brzy stalo velmi rozšířeným a nejběžněji používaným cytostatikem v léčbě karcinomu varlat, ovaria, hlavy, krku a dalších. Časný rozvoj rezistence vedl k vývoji několika nových platinových derivátů, např. karboplatiny, nedaplatiny a oxaliplatiny. Navzdory vážným vedlejším účinkům platinových derivátů se tato léčiva stále používají. Od uvedení cisplatiny do klinické praxe můžeme zaznamenat obrovskou snahu využít organokovových sloučenin i dalších přechodných prvků.

Materiál a metody:

Byl analyzován set organokovových sloučenin s centrálními atomy titanu (titanoceny) a železa (feroceny) a testován jejich účinek na ovariální nádorové linie pomocí MTT testu po 24 h působení testovaných látek. Z nádorových linií byly zvoleny A2780 senzitivní k cisplatině, A2780cis se získanou rezistencí k cisplatině a SK-OV-3 mající vnitřní cisplatinovou rezistenci. Účinek vybraných látek na proteiny účastnící se procesu apoptózy a regulace buněčného cyklu byl analyzován imunochemicky. Schopnost látek vázat se na DNA byla zkoumána pomocí metody založené na zhášení fluorescenčního signálu interkalačního činidla.

Výsledky:

Výsledky MTT testů na buněčné linii A2780 ukázaly, že pouze feroceny (č. 9 IC50 = 2,45 ± 0,35; č. 10 2,9 ± 0,27) mají lepší cytotoxický účinek než cisplatina (IC50 = 12,87 ± 1,50). Stejné nastavení pokusů na k cisplatině rezistentní (A2780cis) linii prokázal kromě ferocenů i dobrou účinnost titanocenů (č. 14 IC50 = 47,96 ± 4,53; č. 15 IC50 = 30,63 ± 6,06) ve srovnání s cisplatinou (IC50 = 49,90 ± 9,21). Cytotoxický účinek ferocenu č. 9 byl nejednoznačný. Titanoceny společně s feroceny si udržely dobrou cytotoxickou aktivitu i v případě k cisplatině rezistentní SK-OV-3 linie: č. 10 IC50 = 7,77 ± 0,99; č. 14 IC50 = 129,48 ± 34,34; č. 15 IC50 = 46,44 ± 12,3; cisplatina IC50 = 173,6 ± 17,57). Funkční studie testovaných titanocenů a ferocenů na rozdíl od cisplatiny neprokázaly indukci p53 ani p21 proteinu (vyjma sloučeniny č. 15), ani štěpení PARP molekuly, ukazující na pravděpodobně odlišný mechanizmus účinku. Vazba na DNA rovněž nebyla prokázána.

Závěr:

Výsledky MTT testů prokázaly výrazně lepší cytotoxickou aktivitu některých testovaných látek, zejména na buněčných liniích rezistentních k cisplatině. Tyto sloučeniny jsou tedy slibnými kandidáty na nová protinádorová léčiva.

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/ 2.1.00/ 03.0101 a GAČR P206/ 12/ G151.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014