Peroperační laparoskopická ultrasonografie jater – standardní součást stagingu kolorektálního karcinomu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVI. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 143

Autoři: MUDr. Jiří Bartoš, MBA; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Bořivoj Čech; MUDr. Stanislav Czudek, CSc.; MUDr. Lukáš Adamčík; MUDr. Marek Velkoborský; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Cíl práce
Vyhodnocení výtěžnosti peroperační laparoskopické ultrasonografie jater

Metoda
Do prospektivní pilotní studie bylo zatím zařazeno 50 pacientů s kolorektálním karcinomem indikovaných k chirurgické léčbě. U pacientů byl proveden předoperační staging na základě předoperačního vyšetření (laboratorní nález, nádorové markery, RTG plic, CT břicha a malé pánve, TRUS, NMR event. PET CT). V uvedeném souboru bylo v I.-III. stádiu onemocnění 37 nemocných, ve stádiu metastatického postižení jater 13 nemocných.

Výsledky
U všech 50 nemocných byla provedena laparoskopická ultrasonografie jater v úvodu operace se zhodnocením nálezu zkušeným sonografistou. Následně byla provedena laparoskopická resekce. Diagnostický výkon nebyl provázen žádnou komplikací.
V souboru bylo 37 nemocných bez průkazu jaterních metastáz u obou vyšetření.
Při CT vyšetření byly prokázány metastázy u 7 nemocných, při laparoskopické ultrasonografii u 13 nemocných. Uvedený rozdíl 6 nemocných činí 14% ze všech CT negativních nálezů. Dále nám sonografie umožnila zpřesnění diagnostiky ve smyslu lokalizace a charakteru ložisek u 7 nemocných (14%).

Závěr
Dosavadní výsledky pilotní studie nás opravňují, ve shodě s literárními údaji, doporučit peroperační sonografii jater jako standardní skríningové vyšetření ke stanovení stagingu kolorektálního karcinomu. Zpřesnění nebo změna stagingu může vést ke změně terapeutického plánu a tím i ke zlepšení prognózy pacienta s malignitou.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007