Peroperační sonografie jater u kolorektálního karcinomu – statistické zhodnocení souboru 500 pacientů.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: 10. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 095

Autoři: MUDr. Jiří Bartoš ; MUDr. Matěj Škrovina, Ph.D.; MUDr. Javed Parvez; MUDr. Bořivoj Čech; MUDr. Marek Velkoborský; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

   Prudký rozvoj jaterní chirurgie v posledních dvaceti pěti letech a nové možnosti v konzervativní léčbě jaterních metastáz u kolorektálního karcinomu významně zlepšují prognózu nemocných. Tyto okolnosti vytváří tlak na precizní perioperační diagnostiku jaterních metastáz. Jednou z možností jak diagnostikovat jaterní léze je peroperační sonografie jater (IOUS) se záchytem ložisek o velikosti pod 5 mm.

   V našem souboru 500 pacientů za období pěti let srovnáváme předoperační CT nálezy jater s peroperační sonografií. V analýze srovnáváme maligní jaterní léze v jednotlivých segmentech a parametry souboru.

   Soubor je složen z mužů i žen ve věkovém rozpětí od 27 do 86 let s medianem 64. Celkový výskyt metastáz u souboru 500 pacientů je 17,4 %, z 332 mužů bylo 59 pozitivních tj. 17,8 %, ze 168 žen bylo pozitivních 28 tj. 16,7 %.

   Studentovým t-testem nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi věkem pacientů, u kterých byly některou metodou diagnostikovány metastázy a těch, kteří byli oběma metodami diagnostikováni jako negativní, p = 0,518.

  

 

IOUS ULTRASONOGRAFIE

Celkem

+

CT

předoperační

+

30

12

42

45

413

458

Celkem

 

75

425

500

                                                            Tab. 1. Srovnání IOUS a CT nálezů

  

   

%

95 % CI

Senzitivita

0,400

40,0

28,1

51,9

Specifita

0,972

97,2

93,1

100,0

Falešná pozitivita

0,028

2,8

0,0

6,9

Fallešná negativita

0,600

60,0

48,1

71,9

Přesnost (shoda)

0,886

88,6

80,9

96,3

Pozitivní prediktivní hodnota

0,714

71,4

60,4

82,4

Negativní prediktivní hodnota

0,902

90,2

82,9

97,4

LR+

14,167

 

7,423

27,923

LR–

0,617

 

0,544

0,713

Kappa

0,454

 

0,336

0,548

AC1

0,856

     

                                                                Tab. 2.

  

   Chí-kvadrát testem nebyl prokázán statisticky významný rozdíl ve výskytu metastází u pacientů, kterým byly některou metodou diagnostikovány metastázy a těch, kteří byli oběma metodami diagnostikováni jako negativní, p = 0,758.

   Závěr

   Práce statisticky hodnotí význam peroperační sonografie jater a předoperačního CT vyšetření u souboru 500 pacientů s kolorektálním karcinomem.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012