PILOTNÍ ANALÝZA CELKOVÉHO PŘEŽITÍ VZHLEDEM K PŘÍTOMNOSTI CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK U PACIENTŮ S KARCINOMEM PLIC

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 259

Autoři: Mgr. Andrea Benedíková; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; MUDr.Mgr. Pavel Skalický, Ph.D.; MUDr. Marek Szkorupa; Věra Růžková; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Východiska:

Karcinom plic je celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorová onemocnění. Mortalita je úzce spojená se vznikem vzdálených metastáz, které se objeví až během protinádorové léčby nebo po jejím ukončení, nejsou však diagnostikovatelné v čase primární diagnózy. V naší studii jsme vy­šetřili přítomnost cirkulujících nádorových buněk (CTCs), které mohou být prekurzory těchto metastáz, u souboru pacientů s karcinomem plic a provedli pi­lotní analýzu celkového přežití.

Soubor pacientů a metody:

Do studie bylo zařazeno 82 pacientů operovaných s kurativním záměrem pro plicní karcinom a sledovaných po dobu delší než 1 rok. Metodou real-time RT-PCR byly na míru exprese karcinoembryonálního antigenu (CEA), receptoru pro epidermální růs­tový faktor (EGFR), lung-specific X proteinu (LUNX) a receptoru pro hepatocytární růstový faktor (c-met) vyšetřeny vzorky kostní dřeně, periferní krve, krve z plicní žíly a tumoru. Naměřené hodnoty exprese testovaných markerů byly korelovány s klinicko-patologickými charakteristikami a s parametry přežití.

Vý­sledky:

82 pacienty s karcinomem plic sledované po dobu delší než 1 rok jsme zahrnuli do analýzy celkového přežití. 27 z nich (32,9 %) zemřelo, medián celkového přežití byl 19,8 měsíce. Pacienti s pozitivitou c-met v periferní krvi nebo kostní dřeni vykazovali signifikantně kratší celkové přežívání (p < 0,024; HR =4,39 [95% CI: 1,58-12,22], resp. p < 0,008; HR = 5,08 [95% CI: 1,79-14,43]). Statisticky významně kratší celkové přežívání jsme pozorovali také u pacientů s pozitivitou CEA v kostní dřeni (p < 0,018; HR = 3,19 [95% CI: 1,32-7,77]). Vyšetřením přítomnosti CTCs s využitím markerů CEA a/nebo c-met v kostní dřeni jsme identifikovali skupinu pacientů se signifikantně kratším celkovým přežíváním (p < 0,025; HR = 3,08 [95% CI: 1,26-7,5]).

Závěr:

Výsledky naší studie doka­zují negativní prognostický význam přítomnosti cirkulujících nádorových buněk u pacientů s karcinomem plic. Pomocí markerů c-met a CEA jsme identifikovali pacienty s kratším celkovým přežíváním. Detekce přítomnosti CTCs zůstává využitelným a reprodukovatelným vyšetřením přispívajícím k individualizaci terapie.

Práce na tomto projektu je podporována grantem CZ1.05/2.1.00/01.0030 and IGA UP LF_2013_015.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013