POROVNANIE PRÍTOMNOSTI MARKERA METYLÁCIE SHOX2 VO VZORKÁCH BRONCHIÁLNEJ LAVÁŽE A PERIFÉRNEJ KRVI A KORELÁCIA S PRÍTOMNOSŤOU MALIGNITY PLÚC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/219

Autoři: Mgr. Lenka Dolešová; RNDr. Michal Konečný; Doc.RNDr. Iveta Waczulíková, Ph.D.; doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.; Mgr. Ján Markus, Ph.D.; MUDr. Helena Novosadová

 Vznik karcinómu pl’úc je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov, pričom väčšina prípadov, približne 80-90 %, je spájaných s fajčením. Fajčenie spôsobuje v pl’úcnych bunkách genetické zmeny, ktoré jednoznačne vedú k malígnej transformácii, pričom až 85 % úmrtí na karcinóm pl’úc je pripisovaných fajčeniu. Napriek tomu, približne 10-20 % prípadov karcinómu pl’úc vzniká u nefajčiarov, čo poukazuje na fakt, že fajčenie nie je jedinou kauzálnou príčinou vzniku tohto ochorenia. Popri veku a pohlaví, ktoré sa pri modelovaní výskytu ochorenia štandardne zohladňujú z dôvodu ich vzťahu aj s expozíciou (fajčenie), aj s následkom (karcinóm plúc), však existujú aj iné rizikové faktory - environmentálne faktory (radón, azbest, pasívne fajčenie), pracovné prostredie, genetické faktory, chronický zápal a stres. Mortalita na karcinóm plúc v roku 2005 na Slovensku dosiahla u mužov 50,3/100 000 a u žien 7,6/100 000. V súčasnosti sa snahy upierajú na identifikáciu, selekciu a validáciu nových neinvazívnych alebo minimálne invazívnych markerov, ktoré môžu napomôct' včasnej diagnostike, prognóze definovaného ochorenia a predikcii odpovedi na liečbu ochorenia. V porovnaní s inými molekulárnymi markermi, ako mRNA, či proteíny je DNA metylácia stabilných chemických prvkov, keďže ide o kovalentnú DNA modifikáciu, ktorá môže byť jednoducho detegovaná štandardnými molekulárno-biologickými metódami a môže predstavovať skorý indikátor neoplastickej transformácie. V rámci SHOX2 génu sú lokalizované dve velké CG bohaté oblasti, tzv. CpG ostrovčeky, jeden o velkosti 1 kb na 5'konci a druhý 500 bp dlhý na 3'konci proteínu. Všeobecne sú homeobox gény charakterizované ako transkripčné faktory zahrnuté v procesoch formácie u stavovcov, ale aj bezstavovcov, pričom SHOX2 má hlavnú funkciu v procese skeletogenézy a vývinu srdca. Cielom našej práce bolo zhodnotiť efektívnosť/sporahlivosť metódy detekcie metylácie SHOX2 v krvnej plazme v prípade diagnostiky pacientov s karcinómom pl’úc a prípadnú možnosť náhrady aktuálne používanej laváže. Hlavným zámerom bolo determinovať diagnostický potenciál testov metylácie SHOX2 v paralelných vzorkách bronchiálnej laváže a periférnej krvi a následne zhodnotiť úroveň zhody medzi oboma prístupmi.    

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016