Postavení chemoterapie v léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 006

Autoři: prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; MUDr. Marek Mráček; MUDr. Jana Čejková; MUDr. Eva Voršilková; MUDr. Pavel Fencl, CSc.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Úvod

Metastazektomie je u pacientů s kolorektálním karcinomem metastazujícím do jater potenciálně kurativním výkonem. V současnosti není jasná optimální strategie systémové léčby pro tuto skupinu pacientů. Možností snížit vysoký počet relapsů (až 65-75%) se zabývala nedávno publikovaná studie fáze III skupiny EORTC 40983, která prokázala významně vyšší přežívání u pacientů léčených perioperační chemoterapií FOLFOX. Tato studie však bývá kritizována pro ne zcela důslednou statistickou analýzu. Přínos adjuvantní chemoterapie bez předchozí neoadjuvance nebyl v prospektivních studiích pozorován, nicméně tyto studie byly provedeny s relativně málo intenzivními režimy. Zatím nevyřešena je otázka, zda má po diagnóze operabilních metastáz ihned následovat chirurgický výkon následovaný adjuvantní chemoterapií nebo má před operací vmezeřená neoadjuvantní chemoterapie, případně biologická léčba. Podle posledních evropských doporučení by tito pacienti měli být léčeni předoperační chemoterapií, s výjimkou případů, kde velikost jaterní metastázy nepřesahuje 2 cm. Po jaterní metastazektomii by měla následovat další chemoterapie.


Pacienti a metody

Cílem naší studie bylo provést retrospektivní analýzu pacientů léčených systémovou terapií po resekci jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Hodnotili jsme průběh a výsledky terapie u pacientů operovaných na Chirurgické klinice FTNsP a 1.LF UK v období 1996-2009, kteří byly poté léčeni nebo dispenzarizováni na Onkologickém oddělení FTNsP. Údaje o celkovém přežití a přežití bez progrese byly analyzovány pomocí Kaplan-Meierovy metody, rozdíly mezi jednotlivými podskupinami pacientů byly hodnoceny log-rank testem.


Výsledky

V souboru 65 pacientů (38 mužů, 27 žen) bylo provedeno celkem 79 operací s cílem odstranit jaterní metastázy. Před 8 (10%) operacemi byla podána indukční/neoadjuvantní chemoterapie. 27 (34%) metastazektomií bylo provedeno pro jaterní relaps po předchozí adjuvantní chemoterapii. Pooperační chemoterapie byla podána po 67 operacích (85%), z toho kombinace fluoropyrimidinu s dalším cytostatikem ve 42 případech (63% všech chemoterapií). K datu hodnocení (20.12.09) přežívalo 26 pacientů (40%), z toho 13 (20%) bez relapsu. Nejdéle přežívající pacient je bez relapsu již 141 měsíců po operaci. Pravděpodobnost celkového přežití a přežití bez progrese jsme hodnotily v podskupinách definovaných přítomností či absencí následujících známých nebo potenciálních prognostických faktorů: věk, doba od diagnózy kolorektálního karcinomu do operace, podání neoadjuvantní chemoterapie, podání adjuvantní chemoterapie, metachronní versus synchronní metastázy do jater, grade nádoru, postižení regionálních lymfatických uzlin (N stádium), pozitivní versus negativní okraje resekátu. Budeme prezentovat aktualizované výsledky uvedených analýz.


Závěr

Terapie kolorektálního karcinomu s potenciálně resekovatelnými jaterními metastázami vyžaduje úzkou multioborovou spolupráci. Naše výsledky prokazují, že kombinace metastazektomie a systémové terapie umožňuje části pacientů dlouhodobé přežívání bez relapsu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010