Přínos PET/CT vyšetření pro radioterapii tumorů hlavy a krku

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 062

Autoři: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.; Ing. Karel Nechvíl

Úvod

Řada studií prokázala, zeje možné využít FDG PET pro plánování radioterapie, především u tumorů plic, hrdla děložního a tumorů hlavy a krku. Sensitivita a specificita PET vyšetření v onkologii je velmi vysoká a udává se 84% až 87% (vyšetření 18 402 nemocných) a specificita 88% až 93% (vyšetření 14 264 nemocných). U tumorů hlavy a krku je udávána senzitivita 90% a specificita 94%, což je ve srovnání s možnostmi CT, kde je senzitivita uváděna 82% a specificita 85%, podstatně více.

Z literárních údajů vyplývá, že při plánování s pomocí této techniky se obvykle významně mění cílový objem. Odhaduje se, že v důsledku využití PET vyšetření v plánovacím procesu, je změněno 30-40% ozařovacích plánů. Dalším ziskem je to, že do PET pozitivních oblastí lze aplikovat denní dávku zvýšenou o 10-20%.


Soubor nemocných a metodika

Zhodnotili jsme soubor 40 nemocných, u nichž bylo v letech 2005-2008 plánování radioterapie založeno na obrazu vytvořeném fůzí PET/CT.
Tabulka č.l - Rozdělení podle diagnóz.


Při radioterapii a jejím plánování s použitím fůze PET/CT užíváme TPS Eclipse s modulem pro inverzní plánování Helios, CT simulátor GE HiSpeed NX/I Plus umístěné v radiologickém centru Multiscan Pardubice a PET/CT scanner Siemens Biograph duo LSO umístěný v PET centru Nemocnice Na Homolce Praha. Vstupní data pro výpočet rozložení dávky přejímáme z PET/CT scanneru, na jejichž základě je vypracován ozařovací plán a stanovena poloha izocentra. Polohu izocentra a její verifikaci provádíme na CT simulátoru a následně i s pomocí portálového zobrazení.


Použité dávky záření

6 x 70 - 59,4 - 54 Gy /33 fr.

29 x 66 - 60 - 54 Gy/30 fr.

1 x 63,6 - 54 - 46 Gy/29 fr.

1 x 61,6 -56 -51,4 Gy/28 fr.

2 x 60 - 54 Gy/30 fr.

1 x 50 Gy/25 fr.

U 15 nemocných byl aplikován boost, z toho 13x8 Gy/4 fr., 1 x 5,4 Gy/3 fr., 1x4 Gy/2 fr.

U 15 nemocných byla aplikována konkomitantní chemoterapie cisDDR


Výsledky

V důsledku použití PET/CT zobrazení došlo ke změnám v léčebném plánu a cílovém objemu. Jejich typ a počet je uveden v následujícím souhrnu:

Změna léčebného plánu:

• 3 nemocní s průkazem diseminace onemocněníTabulka č. 2 - Změna cílového objemu


Ve čtyřech případech diagnostikem popsaný pozitivní PET nález neměl korelaci s ostatními vyšetřeními, tj. nepodařilo se jej verifikovat dalšími zobrazovacími metodami ani klinickým vyšetřením, včetně odběru biopsie.

U dvou nemocných, kde byly v histopatologickém nálezu popsány pozitivní okraje, byl PET/CT nález negativní.

U 20 (50%) pacientů byla zjištěna shoda s konvenčním stagingem i při PET/CT vyšetření.

Klinické hodnocení souboru:
Výsledky léčby lze s ohledem na krátkou dobu sledování hodnotit pouze předběžně.Tabulka č. 3

Závěr

Přínos PET/CT vyšetření spočívá v tom, že dokáže detekovat postižené oblasti, které nebyly identifikovány pomocí CT V řadě případů zásadním způsobem mění terapeutický záměr nebo cílový objem. Standardní cílové objemy stále jsou základem plánování radioterapie, protože ani tak sensitivní vyšetření, jakým je PET/CT, nemůže odhalit mikroskopické nádorové postižení. Proto je málo pravděpodobné, že by toto vyšetření dovolilo změnit PTV ozařované profylakticky. Přínosem je možnost jeho využití pro přesnější zacílení boostu. Předběžné výsledky terapie ukazují, že recidivy vznikají ve velké většině případů v místech maximálního nádorového postižení a použitou léčbu je třeba dále intenzifikovat.

MUDr. Iveta Kolářová

Oddělení radiační a klinické onkologie, Multiscan s.r.o. Pardubice

Kyjevská 44

532 03 Pardubice

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009