PROBIOTIKÁ A PREBIOTIKÁ V PREVENCII EXPERIMENTÁLNEJ MAMÁRNEJ KARCINOGENÉZY U POTKANOV

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVIII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 290

Autoři: doc.RNDr. Monika Kassayová, CSc.; MUDr. Nikita Bobrov, CSc.; MvDr. Ladislav Strojný, Ph.D.; RNDr. Terézia Kisková, Ph.D.; RNDr. Jaromír Mikeš, Ph.D.; MUDr. Eva Demečková; RNDr. Peter Orendáš, Ph.D.; RNDr. Bianka Bojková, Ph.D.; Doc. MUDr. Martin Péč, Ph.D.; doc. RNDr. Peter Kubatka; MvDr. Alojz Bomba, DrSc.

Východiská:

Protinádorové účinky probiotických kmeňov baktérií boli doteraz popísané najmä pri kolorektálnych nádoroch. Niekoľko krátkodobých predklinických štúdií prinieslo dôkazy o tumorsupresívnych účinkoch diéty s vysokým obsahom probiotík aj v mamárnej karcinogenéze. Prebiotiká ako nestrávi teľné súčasti potravy (vláknina) selektívne stimulujú rast a aktivitu probiotických druhov baktérií. Dlhodobé štúdie v tejto oblasti zatiaľ chýbajú. V našom experimente sme testovali účinky kmeňa Lactobacillus plantarum a inulínu obohateného o oligofruktózu, ktoré boli aplikované samostatne alebo v kombinácii, v modeli chemicky indukovanej mamárnej tumorigenézy.

Materiál a metódy:

V štúdii bolo použitých 80 samíc potkanov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 30 dní. Mamárna karcinogenéza bola indukovaná troma intragastrickými dávkami 7,12-dimetylbenz/ a/ antracénu (DMBA, každá po 10 mg/ potkan), aplikovanými medzi 45. a 55. postnatálnym dňom. Zvieratá boli rozdelené do štyroch skupín. Skupine PRO bolo podávané probiotikum (Lactobacillus plantarum) denne v dávke 8,4 × 108 c.f.u. na jedno zviera orálnou cestou. Skupina PRE dostávala prebiotikum (inulín s oligofruktózou) v potrave v koncentrácii 20 g/ kg. Skupine PRO-PRE bola podávaná kombinácia oboch preventív, štvrtá skupina bola kontrolná (KONT). Aplikácia preventív začala 2 týždne pred prvou dávkou DMBA a trvala až do ukončenia experimentu. Po 16 týždňoch boli zvieratá usmrtené, boli vyhodnotené základné parametre nádorového rastu, percentuálne zastúpenie CD4+ a CD8+ T-lymfocytov v krvi prietokovou cytometriou a počty CD4+ a CD8+ T-lymfocytov infiltrujúcich nádorové tkanivo imunohistochemicky.

Výsledky:

Aplikácia probiotika (PRO), prebiotika (PRE) a ich kombinácie (PRO-PRE) signifikantne znížila frekvenciu nádorov na skupinu (o 47%, 47%, resp. 49%) a frekvenciu nádorov na zviera (o 44%, 41%, resp. 39%) oproti kontrolnej skupine. Vo všetkých troch liečených skupinách bol pozorovaný vzostup počtu CD4+ T-lymfocytov v nádorovom tkanive. V skupinách s podávaným probiotikom (PRO a PRO-PRE) sme zistili pokles percentuálneho zastúpenia CD8+ T-lymfocytov v krvi a vzostup ich počtu v nádorovom tkanive.

Záver:

Prezentovaná štúdia poskytuje prvý experimentálny dôkaz o preventívnych a antineoplastických účinkoch probiotického kmeňa Lactobacillus plantarum a jeho kombinácie s inulínom v experimentálnej mamárnej karcinogenéze. Výsledky poukazujú na účasť imunomodulačných mechanizmov v supresii nádorového rastu.

Práca bola podporená grantom VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/ 0207/ 12.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014