Prognostický význam exprese genu PAX5 ve tkáni povrchového uroteliálního karcinomu močového měchýře

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 052

Autoři: MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; MUDr. Michael PešI, FEBU; MUDr. Monika Purmová (Szakácsová); Doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc.

Úvod

Cílem práce je posoudit míru exprese genu PAX5 u nemocných s Ta, TI uroteliálním karcinomem močového měchýře (TJKMM) a zjistit prognostický význam tohoto ukazatele.


Metodika

Do prospektivní studie bylo doposud zařazeno 147 pacientů s Ta, TI TJKMM. Exprese genu PAX5 byla hodnocena kvantitativně metodou real-time RT-PCR na přístroji ABIPRISM 7 000. Jako srovnávací gen byl použit glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenázy (GAPDH). mRNA a cDNA se byly izolovány oligotexovou metodou pomocí kitů fy Qiagen a pomocí kitu High Capacity cDNA Archive kit fy Applied Biosystems. Všichni pacienti byli následně sledováni a léčeni dle obvyklých schémat, délka sledování byla 23,88 ± 10,36 měsíců.


Výsledky

Recidiva tumoru byla zaznamenána u 78 (53,0%) sledovaných. Ve skupině 82 pacientů s vyšší než nulovou PAX5 pozitivitou (PAX5 > 0, skupina PAX5 pozitivní) se recidiva tumoru objevila u 50 pacientů (60,9%), naproti tomu ve skupině 65 pacientů s nulovou mírou exprese PAX5 (PAX5 = 0, skupina PAX5 negativní) byla recidiva tumoru zaznamenána jen u 28 pacientů (43,1%). Pacienti s hodnotou exprese PAX5 větší než 0 měli 1.7x vyšší riziko recidivy než pacienti s nulovou hodnotou exprese PAX5. Progrese tumoru do invazivní formy byla zjištěna u 12 pacientů (8,2%). V souboru 147 pacientů bylo progresí tak málo, že to neumožnilo statistické hodnocení a stanovaní PFL Podle analýzy multivariantním Coxovým modelem proporcionálních rizik, kdy byly jako proměnné použity exprese PAX5, klinická hloubka nádorové invaze, míra histologické diferenciace, multiplicita a velikost tumoru byly pouze exprese PAX5 a nádorová multiplicita nezávislými prediktory recidivy tumoru. Předpověď rizika progrese tumoru nebyla pro malý počet událostí počítána.


Závěr

Na velkém souboru 147 pacientů jsme potvrdili prognostický význam exprese genu PAX5 pro riziko recidivy Ta, TI uroteliálního karcinomu močového měchýře. Informace o riziku recidivy byla nezávislá na klinických prognostických faktorech, které se používají v každodenní praxi.


Práce byla podpořena granty IGA MZNR 8934-3 a VZMSM 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009