Prognostický význam exprese p53, MIB1 v tkáni uroteliálního karcinomu a nenádorové sliznice močového měchýře

Konference: 2008 16. onkologicko-urologické sympozium a 12. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře II.

Číslo abstraktu: 012

Autoři: MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC; MUDr. Michal Pešl; Prof. Jan Dvořáček, DrSc.; Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

CÍL

Cílem prospektivní studie bylo posoudit prognostický význam exprese p53, Ki-67 ve tkáni uroteliálního karcinomu a ve vzorcích z nenárodové sliznice močového měchýře.


METODIKA

Do studie bylo zařazeno 48 pacientů s primozáchytem Ta, T1 uroteliálního karcinomu močového měchýře, kteří byli sledováni průměrně 31,3 měsíce.


CHARAKTERISTIKA SOUBORUK imunohistochemické detekci p53 a Ki-67 byly použity primární protilátky (Imunotech/DAKO). Míra exprese byla hodnocena semikvantitativně, a vyjádřena pomocí tzv. HSCORE, přičemž platí, že HSCORE= ΣPi (i + 1), kde i je jeden ze 4 stupňů pozitivity, Pi je procento pozitivních jader.Pacienti byli sledováni dle obvyklých schémat. Výsledky byly hodnoceny pomocí statistického systému SAS (Cary, USA).


VÝSLEDKY

K recidivě tumoru došlo u 21, k progresi u 4 pacientů. Průměrná hodnota exprese p53 hodnocená jako H-SCORE ve vzorcích z tumoru byla 139,3, ve vzorcích z nenádorové sliznice 118,2. Pro Ki-67 byly hodnoty 126,2 v tumoru a 107,6 v nenádorové sliznici. Míra exprese p53 v tumoru a v nenádorové sliznici spolu signifikantně souvisely (p- 0.0019), stejný vztah nebyl zjištěn pro Ki-67. S intervalem bez recidivy onemocnění z vyšetřovaných parametrů souvisela pouze míra exprese Ki-67 v nenádorové sliznici (p- 0,023), hraniční hodnota HSCORE byla vypočítána na 127,66. Exprese p53, Ki-67 ve tkáni tumoru signifikantně souvisela s nádorovým grade (p- 0,003 a p- 0,004). V multivariantní analýze pouze míra exprese Ki-67 v nenádorové sliznici a multifokalita měly nezávislou předpovědní hodnotu ve vztahu k recidivě onemocnění.


ZÁVĚR

U pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře exprese p53 a Ki-67 v tumoru a v nenádorové sliznici spolu navzájem souvisí. Exprese Ki-67 v nenádorové sliznici přináší nezávislou prognostickou informaci ve vztahu k riziku recidivy tumoru a může tak být příčinou metachronní multiplicity uroteliálního karcinomu močového měchýře. Definitivní hodnocení bude možné po provedení rozsáhlejších studií.


Práce byla podpořena grantem IGA MZ NR 8934-3.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008