PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE ZALOŽENÉ NA DENDRITICKÝCH BUŇKÁCH U PACIENTŮ S BIOCHEMICKÝM RELAPSEM KARCINOMU PROSTATY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 178

Autoři: Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.; MUDr. Michal Podrazil; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.; PharmDr Jitka Fučíková, Ph.D.; Anna Fialová; MUDr. Ivo Minárik, FEBU; Mgr. Hana Hromádková; Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Předneseno pod názvem FÁZE I/II PROTINÁDOROVÉ IMUNOTERAPIE ZALOŽENÉ NA DENDRITICKÝCH BUŇKÁCH  PACIENTŮ S BIOCHEMICKÝM RELAPSEM KARCINOMU PROSTATY

Východiska:

Řada experimentálních studií naznačuje, že aby měla protinádorová imunoterapie naději na výrazný klinický efekt, měla by být zahájena co nejčasněji v průběhu onemocnění. V provedené klinické studii fáze I/II jsme testovali efekt protinádorové imunoterapie pomocí dendritických buněk u pa­cientů s karcinomem prostaty ve stadiu biochemického relapsu.

Soubor pacientů a metody:

Pacienti (n = 20) s histologicky potvrzeným karcinomem pro­staty ve fázi biochemického relapsu po radikální prostatektomii nebo po salvage radioterapii byli zařazeni do studie. V rámci studie byli léčeni 12 dávkami dendritických buněk, které prezentovaly nádorové antigeny z linie LNCap (DCVAC/PCa). Celkem 1 x 107 dendritických buněk bylo podáno s.c. v intervalu cca 4 týdny. Studie je registrována pod označením EudraCT 2009-017259-91.

Výsledky:

Podávání DCVAC/PCa nevedlo k závažným nežádoucím účinkům. Konti­nuální protinádorová imunoterapie DCVAC/PCa signifikantně prodloužila zdvojovací čas PSA (PSA-DT) u všech pacientů. V průměru došlo k 3,43násobnému prodloužení PSA-DT po skončení léčebného cyklu. Sedm z dvaceti pacientů mělo během léčebného cyklu stabilní hladiny PSA-DT. Medián PSA-DT se zvýšil z 7,86 měsíců při zahájení imunoterapie, na 26,08 měsíců při dokončení 12 dávek. U léčených pacientů jsme detekovali stabilní T buněčnou imunitní reakci proti nádorovým antigenům PSA, NY-ESO1, MAGE A1 a MAGE A3.

Závěr:

Tato studie indikuje, že kontinuální protinádorová imunoterapie pomocí dendritic­kých buněk, které prezentují nádorové antigeny prodlužuje PSA-DT u pacientů s biochemickým relapsem karcinomu prostaty.

Práce byla podpořena grantem IGA NT11559-5 poskytnutým Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013