RECIDIVUJÍCÍ PSEUDOPROGRESE MOZKOVÉ METASTÁZY KARCINOMU PRSU KAZUISTIKA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 189

Autoři: MUDr. Václav Vybíhal; MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, PhD.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

Východiska:

Odlišení tzv. pseudoprogrese nádoru od její recidivy může být někdy obtížné. Její význam spočívá v rozdílném terapeutickém přístupu k těmto en­titám. Pseudoprogrese vzniká na základě nekrózy nádoru, postradiačního zánětu v okolí a na podkladě poškození endotelu cév (změna permeability). Výsledkem je sycení po podání kontrastní látky v MRI a CT obraze.

Popis případu:

Pacientka, 54letá žena, byla operována ve svých 39 letech pro invazivní duktální karcinom pravého prsu, kdy podstoupila parciální mastektomii s disekcí lymfatických uzlin v oblasti pravé axily. Následovala adjuvantní radioterapie na oblast prsu a regio­nálních lymfatických uzlin a také adjuvantní chemoterapie. Po sedmi letech byla provedena totální resekce metastázy karcinomu prsu lokalizované v levém fron­tálním laloku. O rok později byla pro suspektní recidivu metastatického procesu ve stejné lokalizaci reoperována, ale jednalo se o pseudoprogresi. V minulém roce byly diagnostikovány dvě drobné metastázy, které byly ošetřeny pomocí stereotaktické radiochirurgie (LINAC). Zatímco jedna z metastáz regredovala, druhá v prů­běhu času postupně progredovala a sytila se po podání kontrastní látky. Ani na PET ani na perfuzním MRI nebyla potvrzena recidiva nádoru. Na další kontrole po­mocí MRI začalo ložisko regredovat.

Závěr:

Rozlišení pseudoprogrese nádoru a recidivy nádoru může být někdy obtížné vzhledem k atypickému průběhu i nálezu na standardním vyšetření magnetickou rezonancí. Provedení PET nebo perfuzní MRI a pečlivé sledování může hrát zásadní roli v indikaci pacientky k neurochirurgickému výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013