Sentinelová uzlina u karcinomu in situ v České republice.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 027

Autoři: MUDr. Karel Šťastný; MUDr. Vladimír Červinka, Ph.D.; Doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.; Doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.; Doc. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D.; MUDr. Monika Vachtová; MUDr. Ilona Zedníková; MUDr. Andrea Hosnedlová; MUDr. Božena Sůvová; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; MUDr. Otakar Kubala; MUDr. Jiří Prokop; MUDr. Petr Ostruszka; Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc.; MUDr. Helena Hornychová, Ph.D.; MUDr. Eva Hovorková

Abstrakta

Cílem práce je zmapovat provádění sentinelové uzliny u karcinoma in situ v české multicentrické studii. Této studie se účastnila pracoviště z Pardubic, Zlína, Plzně a Ostravy.

V letech 2006-2008 bylo na těchto pracovištích provedeno celkem 637 sentinelových biopsií pro karcinom prsu.

Pacientky byly strafitikovány dle 6th edition of AJCC do 4 skupin. Pacientky bez postižení sentinelových uzlin byly klasifikovány jako N0, pacientky s nálezem submikrometastáz, tedy pod 0,2 mm, byly zařazeny do skupiny N0I+, pacientky s nálezem mikrometastáz, tedy 0,2-2 mm byly zařazeny do skupiny N1Mi a pacientky s nálezem makrometastáz byly zařazeny do skupiny N1.

V multicentrické studii bylo zaznamenáno celkem 30 karcinomů in situ bez invaze. Toto číslo tvoří 4,7% z celkového počtu 637 operací. Ve skupině N0 bylo zaznamenáno 26 pacientek, ve 22 případech šlo o duktální karcinom in situ (DCIS), v jednom případě o lobulární karcinom in situ (LCIS), v jednom případě o papilární karcinom in situ (PCIS) a ve dvou případech šlo o smíšenou formu DCIS a LCIS. Ve skupině N0I+ byly přítomny 4 pacientky s DCIS. U každého pacienta v této skupině byla posti¬žena pouze jedna uzlina. Ze čtyř pacientů byly provedeny 2 disekce axily, v nichž bylo nalezeno 10 resp. 12 negativních uzlin.

Průměrný počet sentinelových uzlin byl 2,1. U těchto pacientů bylo provedeno 5 totálních mastektomií a 25 prs zachovávajících výkonů.

Sentinelová biopsie v případě karcinomu in situ na českých pracovištích patří do spektra výkonů u tohoto typu nádoru.

S podporou Grantu NS10238-3/2009 a Výzkumného projektu Ministersta zdravotnictví ČR (MZO 00179906).

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010