SÉROVÉ KONCENTRACE VYBRANÝCH CYTOKINŮ A CYTOKINOVÝCH RECEPTORŮ U PACIENTŮ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKEMIÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 207

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kupsa; Mgr. Iva Karešová; Hana Čápková; prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Východiska:

Cytokiny jsou studovány jako markery aktivace imunitního systému u různých chorob včetně hematologických malignit. Informace získané z těchto studií mohou zlepšit diagnostiku a léčbu hematologických malignit, protože cytokiny nebo jejich receptory mohou představovat cíle pro specifickou protinádorovou léčbu na molekulární úrovni. Cílem studie bylo hodnocení sérových koncentrací vybraných cytokinů a cytokinových receptorů u pacientů s nově dg. akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a u zdravých jedinců pomocí bio čipové technologie.

Soubor pacientů a metody:

Do studie bylo zařazeno 21 pacientů s nově diagnostikovanou ALL (medián věku 46, rozptyl 24–75 let, 17 mužů a 4 ženy) a 15 zdravých dárců krve (medián věku 41, rozptyl 25–58 let, 11 mužů a 4 ženy). Hodnotili jsme sérové koncentrace následujících biomarkerů: interleukin-5 (IL-5), interleukin-15 (IL-15), granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), macrophage inflammatory protein-1 alpha (MIP-1 alpha), soluble IL-2 receptor alpha (sIL-2R alpha), soluble IL-6 receptor (sIL-6R), soluble tumour necrosis factor receptor I (sTNFR-I), soluble tumour necrosis factor receptor II (sTNFR-II), matrix metalloproteinase-9 (MMP-9). Všechny biomarkery byly měřeny bio čipovou technologií na analyzátoru Evidence Investigator (Randox). Hodnoty p < 0,01 byly považovány za statisticky významné.

Výsledky:

U pacientů s nově dg. ALL jsme při srovnání se zdravými jedinci zjistili významné zvýšení sérové koncentrace IL-15 (1,74 ± 0,97 ng/ l vs. 0,81 ± 0,16 ng/ l; p = 0,0008), MIP-1 alpha (6,36 ± 3,26 ng/ l vs. 2,68 ± 1,47 ng/ l; p = 0,0003), sIL-6R (2,29 ± 1,80 mcg/ l vs. 0,89 ± 0,39 mcg/ l; p = 0,006), sTNFR-I (0,96 ± 0,50 mcg/ l vs. 0,25 ± 0,07 mcg/ l; p = 0,000005) a sTNFR-II (0,73 ± 0,51 mcg/ l vs. 0,29 ± 0,14 mcg/ l; p = 0,003). Koncentrace ostatních hodnocených biomarkerů se statisticky významně nelišily.

Závěr:

Naše výsledky naznačují, že sérové koncentrace některých cytokinů a cytokinových receptorů (IL-15, MIP-1 alpha, sIL-6R, sTNFR-I, sTNFR-II) jsou významně alterované u pacientů s nově diagnostikovanou ALL a mohou mít vztah k aktivitě onemocnění. Další studie na větším počtu pacientů a srovnání se zavedenými prognostickými faktory budou nezbytné k posouzení, zda změny pozorované v koncentracích těchto molekul mohou být použity jako prognostický ukazatel u ALL.

Práce byla podpořena z projektu RO 1011 (FVZ).

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015