SÉROVÝ PROFIL CYTOKINŮ, CYTOKINOVÝCH RECEPTORŮ A ADHEZNÍCH MOLEKUL U PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKEMIÍ A U ZDRAVÝCH JEDINCŮ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Téma: XXVII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: XXVII/379

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kupsa; Mgr. Jan Vaněk, Ph.D.; prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Východiska:

Cílem studie bylo porovnání sérového profilu cytokinů a adhezních molekul u pacientů s nově dg. akutní lymfoblastickou leukemií (ALL) a u zdravých jedinců. Dále byly hodnoceny vzájemné korelace jednotlivých analytů zvlášť v obou skupinách.

Metodika:

Do studie bylo zařazeno 30 pa­cientů s ALL (medián věku 46, rozpětí 22-75 let, 20 mužů) a 15 zdravých dárců krve (medián věku 41, rozpětí 25-58 let, 11 mužů). Hodnotili jsme sérové hladiny celkem 31 analytů, a to 21 cytokinů, 4 cytokinové receptory, 5 adhezních molekul a matrix metaloproteináza-9. Z cytokinů byly měřeny interleukiny (IL-1α, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-23), epidermal growth factor (EGF), granulocyte macrophage colony stimulat­ing factor (GM-CSF), interferon γ (IFN-γ), macrophage inflammatory protein-1α (MIP-1α), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), tumour necrosis factor-a (TNF-α), vascular endothelial growth factor (VEGF), dále solubilní receptory pro IL-2 (sIL-2Rα), IL-6 (sIL-6R), TNF typu 1 a 2 (sTNFR-1,-2). Z adhezních molekul byly měřeny hladiny E-selektinu (E-SEL), L-selektinu (L-SEL), P-selektinu (P-SEL), intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) a vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1). Všechny analyty byly měřeny biočipovou technologií na analyzátoru Evidence Investigator (Randox). Hodnoty p < 0,05 byly považovány za statisticky významné.

Výsledky:

U pacientů s ALL jsme ve srovnání se zdravými jedinci zjistili statisticky významné zvýšení sérové hladiny IL-6, IL-8, IL-15, MIP-1α, MCP-1, sIL-2Rα, sIL-6R, sTNFR-1, sTNFR-2, L-SEL, ICAM-1 a VCAM-1 (p < 0,01). Dále jsme u pacientů s ALL zjistili statisticky významné snížení sérové hladiny IL-3, IL-4 a GM-CSF (p < 0,01). Ve skupině pacientů s ALL jsme prokázali statisticky významné korelace mezi sTNFR-1 a sTNFR-2 (r = 0,805; p < 0,0001), IL-1α a IL-4 (r = 0,700; p = 0,008), sTNFR-2 a MIP-1α (r = 0,657; p = 0,037), sTNFR-2 a VCAM-1 (r = 0,652; p = 0,044). V kontrolní skupině byly prokázány statisticky významné korelace mezi EGF a IL-7 (r = 0,876; p = 0,009), EGF a IL-8 (r = 0,856; p = 0,022).

Závěr:

Naše výsledky ukazují, že sérové hladiny někte­rých cytokinů, cytokinových receptorů a adhezních molekul jsou významně odlišné u pacientů s nově dg. ALL ve srovnání se zdravými jedinci a mají vztah k aktivitě onemocnění. Dále jsme zjistili statisticky významné korelace mezi některými analyty. Není jasné, zda tyto změny mohou sloužit jako prognostické ukazatele u ALL. Další studie na větším počtu pacientů a srovnání se zavedenými prognostickými faktory budou nezbytné.

Podpořeno z projektu RO 1011 (FVZ).

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016