Sledování exprese vybraných genů u pacientů s B-buněčnou chronickou lymfocytární leukémií – záchyt změny leukemického klonu vlivem terapie

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 09. Patogeneze a prediktivní faktory hematologických malignit.

Číslo abstraktu: 045

Autoři: Mgr. Jana Kotašková; Mgr. Hana Skuhrová Francová; Ing. Viera Kuhrová; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.; MUDr. Yvona Brychtová, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

B-buněčná chronická lymfocytární leukémie (B-CLL) je lymfoproliferativní onemocnění charakterizované monoklonální expanzí zralých B-lymfocytů. Stanovení mutačního statusu genu pro variabilní oblast těžkého řetězce imunoglobulinu (IgVH) umožňuje identifikovat leukemický klon B-buněk a současně stratifikuje pacienty do dvou prognosticky odlišných skupin. Pacienti s nemutovaným genem pro IgVH (nukleotidová homologie se zárodečnou linií větší než 98%) mají kratší dobu přežití (8 vs 25 let). Mutační status IgVH u B-CLL buněk zůstává neměnný během celého onemocnění a jeho vyšetření není nutné opakovat. Detekce přítomnosti pacient-specifického klonu se navíc s úspěchem využívá při sledování zbytkové choroby. Na základě výsledků vlastních DNA čipových analýz B-CLL buněk byl vytipován set genů, jejichž rozdílná míra exprese koreluje s mutačním statusem genu pro IgVH. Exprese vybraných genů (LAG3, LPL, ZAP70, CLLU1 a ADAM29) byla sledována u souboru 120 pacientů. Diskrepantní případy byly následně podrobeny detailnější analýze. V jednom z případů byl B-CLL klon opakovaně charakterizován jako IgVH mutovaný, zatímco exprese námi vybraných markerů odpovídala nemutovanému IgVH. Následná fragmentační analýza potvrdila minoritní přítomnost dalšího B-CLL klonu s nemutovaným genem pro IgVH. Klasický způsob stanovení mutačního statusu IgVH pomocí PCR nebyl v tomto případě dostatečně citlivý. Fragmentační analýza dále ukázala, že vlivem terapie u pacienta došlo k potlačení původně dominantního klonu s mutovaným IgVH a k postupné progresi klonu s nemutovaným IgVH. Sledování zbytkové choroby cílené na původní klon přestává být v tomto případě relevantní. Monitorování exprese vybraného setu genů může doplnit sledování pacientů po terapii, zaznamenat eventuální změny v mutačním statusu IgVH a případně indikovat opakovanou detailní charakterizaci dominantního B-CLL klonu.


Tento projekt je podporován grantem IGA MZ ČR NR8443-3/ 2005, výzkumným záměrem MŠ MT ČR MSM0021622430 a NF Elpida Nukleus.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2007