Sledování hladin angiogeninu, EAN-78, GRO, IL-8 v séru nemocných s renálním karcinomem v průběhu léčby.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 044 (p249)

Autoři: doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.; MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D.; Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.; Doc.RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.; MUDr. Petr Morávek, CSc.; MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.; PharmDr. Doris Vokurková, Ph.D.; MUDr. Hynek Šafránek

Úvod
Neovaskularizace je důležitá pro růst a metastazování solidních tumorů. Je prokázáno, že u řady tumorů „microvessel density“ koreluje s maligním potenciálem. Maligní buňky jsou během nádorové expanze vystaveny hypoxii, která je hlavním stimulem syntézy peptidů podporujících neovaskularizaci. Za fyziologické situace je tento dynamický vztah mezi proangiogenními a antiangiogenními stimuly vyvážený. V případě neoplastických procesů převažuje vliv proangiogenních faktorů. Solidní tumory nejsou tvořeny pouze nádorovými buňkami, ale v nádorové tkáni se nachází i stromální buňky. Nádorové buňky společně se stromálními buňkami vytváří cytokinové a chemokinové mikroprostředí, které má zásadní vliv na růst nádoru a protinádorovou imunitní odpověď. „Tumor-associated macrophages“ (TAMs) jsou hlavní komponentou stroma. Aktivované TAMs jsou schopny přímo zabíjet nádorové buňky, ale také produkují TGF-b, TNF-a, IL-8, proteinázy a metabolity kyseliny arachidonové. Působením angiogenních faktorů, produkovaných nádorovými buňkami, TAMs exprimují VEGF-C (Vascular endothelial growth factor), VEGF-D, a VEGFR-3 (VEGF receptor-3), které se podílí na lymfangiogenezi a šíření metastáz lymfatickými cévami. Řada studií dokládá významnou korelaci mezi TAMs a „tumor vessel density“ a jejich negativní vliv na přežití pacientů. TAMs se diferencují z monocytů, které vstupují do nádorové tkáně působením chemoatraktivních peptidů, chemokinů. VEGF byl považován za hlavní proangiogenní mediátor. Výsledky fáze II klinické studie, hodnotící klinický efekt humanizované monoklonální protilátky anti VEGF (bevacizumab), tuto představu nepotvrdily. Proto je nutné hledat další faktory zasahující do regulace angiogeneze. ELR+ CXC chemokiny výrazně zesilují angiogenezi u různých typů nádorů. Growth-related oncogene a, b, g (GRO-a, b, g) (CXCL1, CXCL2, CXCL3 chemokine) byl prokázán na melanomových buňkách a potencoval jejich proliferaci. U nemocných s non-small cell lung carcinoma potencoval nádorový růst, vaskularizaci a metastazování epithelial-neutrophil-activating peptid 78 (ENA-78) (CxCL5 chemokine) a IL-8 (CXCL8 chemokine). Tyto nálezy opravňují k vyslovení domněnky, že ELR+ CXC chemokiny jsou důležitým faktorem malignity i u dalších nádorů, jako je například karcinom ledviny. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007