Současné možnosti v terapii high grade gliomů mozku.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Moderní trendy v radioterapii

Číslo abstraktu: 061

Autoři: doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; MUDr. Václav Vybíhal; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.; MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.; MUDr. Ivana Šiková

High grade gliomy jsou nejčastějšími primárními intra-axiálními nádory centrálního nervového systému (CNS). Pro jejich agresivní invazivní a infiltrativní růst je nemožná jejich kurativní resekce. Proto v diagnostice a hlavně v terapii je uplatňována stále ve větší míře mezioborová spolupráce a současně i nové multidisciplinární postupy. Základním terapeutickým postupem je přesto stále chirurgická resekce s následnou radioterapií a chemoterapií. Cílem chirurgických postupů je získání nejen materiálu pro neuropatologickou diagnostiku ale zejména maximálně možná resekce nádorů s jejich cytoredukcí bez poškození funkčně důležitých oblastí mozku. Radikální resekce je signifikantně efektivnější než méně radikální resekce, nebo biopsie. Má pozitivní vliv na sledované prognostické faktory tj. celkovou dobu přežití(OS) a čas do progrese onemocnění(PFS). K maximálně možné a bezpečné chirurgické resekci napomáhají zobrazovací a funkční metody. Při resekcích ve funkčních zónách lze využít jejich předoperační radiologické zobrazení pomocí MR a funkčního MR (fMR) v kombinaci se stereonavigací a peroperačním neurofyziologickým monitoringem.

Mezi zobrazovací metody patří také peroperační fluorescence. MR disponuje i dalšími diagnostickými možnostmi, které umožňují zpřesnit diferenciální diagnostiku ložiskových lézí. Jednou z nich je difúzně vážené zobrazení (DWI), které má zásadní význam v diferenciaci tumorózní léze od abscesu a byla prokázána též závislost DWI obrazu na celularitě tumorózního ložiska. Další z těchto možností je MR zobrazení perfúze, které se může uplatnit například v odlišení solitární metastázy od high-grade gliomu. Tyto neuroradiologické zobrazovací metody lze využít i jako alternativu ke stereobiopsii.

Nejvíce studovaným prediktivním markerem u pacientů s glioblastomem je v současné době metylační stav promotorové oblasti genu pro DNAreparační enzym, O 6-metylguanin-DNAmetyltransferázu (MGMT). Ukazuje se ale, že prediktivní potenciál MGMT je velmi limitovaný a citlivějšími prediktory se zdají být markery mající charakter mikroRNA. MikroRNA jsou nově objevenou skupinou krátkých nekódujících RNA (20-25 nukleotidů), které tvoří robustní síť regulátorů genové exprese s pokrytím téměř jedné třetiny celého genomu.

Novou léčebnou modalitou u některých solidních nádorů včetně glioblastomu představuje imunoterapie s využitím vakcíny na bázi dendritických buněk. V současné době bylo prokázáno, že zejména u mladších pacientů s glioblastomem dokáže tato vakcína prodloužit významně přežití až na 24 měsíců.

Ve spolupráci s Univerzitním centrem buněčné imunoterapie jsme připravili klinický protokol, který umožňuje začlenění imunoterapie s dendritickými buňkami do léčebného protokolu v rámci nové randomizované studie klinické fáze II.


Literatura:

  1. Šlampa, P., Petera, J. et al. Radiační onkologie. Galén, Praha, 1. vydání, 2007,
  2. Fisher JL, Schwartzbaum JA, Wrensch M, Berger MS. Evaluation of epidemiologic evidence for primary adult brain tumor risk factors using evidence-based medicine. Prog Neurol Surg. 2006;19:54-79.
  3. Wrensch M, Minn Y, Chew T, Bondy M, Berger MS. Epidemiology of primary brain tumors: current concepts and review of the literature. Neuro Oncol. 2002; 4(4):278-299.
  4. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler OD, Cavenee WK. WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. 4th ed. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2007
  5. Stupp R, Mason WP, van den Bent MJ, et al.; for the European Organisation for Research and Treatment of Cancor Brain Tumor and Radiotherapy Groups; National Cancor Institute of Canada Clinical Trials Group. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):987-996.
  6. Hegi ME, Diserens AC, Gorlia T, et al. MGMT gene silencing and benefit from temozolomide in glioblastoma. N Engl J Med. 2005;352(10):997-1003.
  7. Petrella JR, Shah LM, Harris KM, et al. Preoperative functional MR imaging localization of language and motor areas: effect on therapeutic decision making in patients with potentially resectable brain tumors. Radiology. 2006;240(3):793-802.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010