SROVNÁNÍ SÉROVÝCH HLADIN CYTOKINŮ A ADHEZNÍCH MOLEKUL S PROGNOSTICKÝMI FAKTORY U PACIENTŮ S NOVĚ DIAGNOSTIKOVANOU AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKEMIÍ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XXVII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: XXVII/142

Autoři: doc. MUDr. Jan Miloš Horáček, Ph.D.; MUDr. Tomáš Kupsa; Mgr. Jan Vaněk, Ph.D.; prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.

Východiska:

Cílem studie bylo srovnání sérových hladin cytokinů a adhezních molekul se vstupními charakteristikami a prognostickými faktory u pacientů s nově dg. akutní lymfoblastickou leukemií (ALL).

Metodika:

Do studie bylo zařazeno 30 pacientů s ALL (medián věku 46, rozpětí 22-75 let, 20 mužů). Ve studii byly hodnoceny sérové hladiny celkem 31 analytů, a to 21 cytokinů, 4 cytokinové receptory, 5 adhezních molekul a matrix metaloproteináza-9. Z cytokinů byly měřeny hladiny interleukinů (IL-1α, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-15, IL-23), epidermal growth factor (EGF), granulocyte macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), interferon-γ (IFN-γ), macrophage inflammatory protein-1α (MIP-1α), monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1), tumour necrosis factor-α (TNF-α), vascular endothelial growth factor (VEGF), dále solubilní receptory pro IL-2 (sIL-2Rα), IL-6 (sIL-6R), TNF typu 1 a 2 (sTNFR-1,2). Z adhezních molekul byly měřeny hladiny solubilního E-selektinu (E-SEL), L-selektinu (L-SEL), P-selektinu (P-SEL), intercel­lular adhesion molecule-1 (ICAM-1) a vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1). Všechny analyty byly měřeny biočipovou technologií na analyzátoru Evidence Investigator (Randox). Hladiny testovaných analytů byly porovnány s prognostickými faktory ALL jako věk, cytogenetika, molekulární genetika, parametry KO a LDH. Hodnoty p < 0,05 byly považovány za statisticky významné.

Výsledky:

U pacientů s nově dg. ALL byla prokázána silná negativní korelace IL-7 s počtem leukocytů (r = -0,633; p = 0,032), procentem blastů v periferní krvi (r = -0,695; p = 0,004) a LDH (r = -0,604; p = 0,075). Dále byla nalezena velmi silná pozitivní korelace IL-7 s počtem trombocytů (r = 0,801; p < 0,0001) a silná korelace VCAM-1 s LDH (r = 0,664; p = 0,012). Ostatní korelace testovaných analytů se vstupními charakteristikami ALL nedosáhly statistické významnosti.

Závěr:

Naše výsledky ukazují, že sérové hladiny někte­rých cytokinů a adhezních molekul korelují se vstupními charakteristikami pacientů s nově dg. ALL. U pacientů s aktivní ALL jsou nízké hladiny IL-7 spjaté s hyperleukocytózou, vyplavováním blastů do periferní krve a zvýšením sérového LDH. U žádného z testovaných analytů nebyla prokázána statisticky významná korelace s cytogenetickými nebo molekulárně genetickými změnami. V dalším kroku budou studovány korelace s léčebnou odpovědí a přežitím pacientů. K posouzení prognostického a prediktivního potenciálu změn v systému cytokinů a adhezních interakcí budou potřebné další studie na větších počtech pacientů.

Podpořeno z projektu RO 1011 (FVZ).

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016