Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 220p

Autoři: doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Mgr. Simona Hankeová; MUDr. Eva Lžičařová; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující malignita astrocytárního původu postihující mozkovou tkáň. I přes dostupné terapie je prognóza u pacientu velmi špatná s mediánem přežití 12-15 měsíců od stanovení diagnózy, což GBM řadí mezi nejvíce letální nádory. O6-metylguanin-DNA metyltransferáza (MGMT) je protein s reparační aktivitou specificky odstraňující promutagenní alkylové skupiny z pozice 06 na guaninu. Tím tak tento protein částečně přispívá k rezistenci nádorových buněk k alkylačním činidlům, jakým je například temozolomid (TMZ) rutinně používaný v terapii GBM. V posledních dvou letech bylo s úspěchem provedeno několik studií zaměřených na prediktivní význam metylace promotorové oblasti genu MGMT v léčbě TMZ.

V naší studii jsme zavedli metodu kvantitativního stanovení metylace promotoru genu pro MGMT založenou na bisulfitové konverzi s následnou analýzou tání s vysokým rozlišením (HRM) na přístroji LightCycler LC480. Do studie jsme zařadili 45 pacientů s histopatologicky diagnostikovaným GBM podstupujících chirurgický zákrok na Neurochirgické klinice FN Brno a konkomitantní chemoradioterapii s temozolomidem (RT/TMZ) na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Souvislost metylace promotoru MGMT s odpovědí GBM na konkomitantní RT/TMZ, ale i na parametry přežití a jiné klinicko-patologické parametry GBM v současnosti vyhodnocujeme, výsledky budou součástí našeho sdělení.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NT/11214-4/2010 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011