ÚLOHA FDG-PET/CT V PŘEDPOVĚDI HISTOPATOLOGICKÉ REGRESE PO NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPII U ADENOKARCINOMŮ JÍCNU A GASTROEZOFAGEÁLNÍ JUNKCE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: V/250

Autoři: Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D.; MUDr. Ludmila Hornofová; MUDr. Pavel Fencl, CSc.; Alexandr Pazdro; MUDr. Martin Šnajdauf; MUDr. Zdeňka Pechačová

Úvod:

Byly publikovány práce prokazující, že vyšetření 18-FDG-PET/CT provedené časně po začátku neoadjuvantní chemoterapie (neoCT) u nemocných s karcinomem jícnu a gastroezofageální junkce může sloužit k identifikaci nemocných, kteří mají významnou histopatologickou regresi (HPR) tumoru, což by mohlo být vodítkem pro individualizaci léčby. Cílem této studie bylo zjistit, zda koreluje pokles metabolické aktivity tumoru na FDG-PET/CT po 1. cyklu neoCT s mírou HPR v definitivním histologickém preparátu po operaci. V případě prokázané korelace bylo cílem stanovit prahovou hodnotu poklesu metabolické aktivity (podle PERCIST1.0 kritérií), která by s dostatečnou spolehlivostí odlišila respondery od non-responderů.

Metody:

Prováděli jsme vyšetření FDG-PET/CT podle PERCIST1.0 protokolu před zahájením NeoCT (PET1), 14-21 dní po začátku 1. cyklu (PET2) a 4 týdny po podání 3. cyklu (PET3) standardní NeoCT (epirubicin, cisplatina, 5-fluorouracil nebo kapecitabin). Ke sledování změn metabolických parametrů v průběhu NeoCT byl použit SUL (Standardized Uptake Value, korigovaný na Lean Body Mass). Hodnota SULpeak na PET1 vyšetření a relativní změny SULpeak a parametru total lesion glycolysis (TLG) při PET2 (Δ2) a PET3 (Δ3) byly korelovány s HPR. HPR byla definována jako méně než 50 % viabilních buněk v resekátu nádoru po radikální operaci. Pro výpočet cut-off hodnot SULpeak a TLG, které měly nejvyšší kombinaci senzitivity a specificity pro předpověď HPR, byla užita ROC (receiver operating characteristic) analýza.

Výsledky:

Bylo zařazeno 96 nemocných, z toho 8 žen, průměrný věk 58 let. Všichni měli histologicky ověřený adenokarcinom distálního jícnu nebo kardie (Sievert I-III), indikovaný k standardní perioperační chemoterapii. Po resekci všech těchto nemocných bylo zjištěno 28 (29 %) pacientů s HPR dle definice. Byla pozorována statisticky významná korelace mezi metabolickou aktivitou na PET1 a HPR a také mezi poklesem metabolické aktivity na PET3 a HPR, ale nebyla zjištěna závislost časného poklesu metabolické aktivity na PET2 a HPR (tabulka). Senzitivita a specificita predikce HPR byla 67,9 a 67,6 % pro PET1 (cut-off SUL 6,7), 81,5 a 57,4 % pro PET3 (cut-off SUL Δ3 -37,7 %), 59,3 a 79,4 % pro PET3 (cut-off TLG Δ3 -95,7 %).

Závěry:

Neprokázali jsme, že FDG-PET/CT prováděné časně v průběhu NeoCT může předpovědět HPR po radikální resekci. Předpověď HPR založená na metabolické aktivitě FDG-PET/CT před a po NeoCT byla statisticky významná, ale diagnostická přesnost predikce je poměrně slabá pro použití v klinické praxi.

Podpořeno EudraCT2011-001856-12; IGA MZ ČR NT 12331-5/2011.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016