Úloha telomerázy v rozvoji karcinómu krčka maternice

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ II.

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. Erik Kúdela, Ph.D.; Mgr. Anna Farkašová; MUDr. Tomáš Balhárek, Ph.D.; Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Úvod: Integrácia ľudského papillomavírusu do genómu epitelových buniek krčka maternice je kľúčovým krokom v indukcii malígnych zmien. Multikroková povaha karcinogenézy obsahuje v sebe sekvenčné akumulácie genetických zmien, ktoré vedú k progresii a invazívnemu rastu.

Ciele: Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotiť a korelovať amplifikáciu chromozomálnych ob­lastí 3q26 a 5p15 kódujúcich enzým telomerázu v jednotlivých cytologických a histologických podskupinách pacientok a porovnať senzitivitu a špecificitu amplifikačných testov s cytológiou, kolposkopickým vyšetrením a HPV DNA statusom.

Metódy: Práca prebiehala na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v spolupráci s Ústavom pa­tologickej anatómie JLF UK a UNM v Martine v rokoch 2011 - 2014. Prospektívna longitudi- nálna kontrolou podložená štúdia zahŕňala 131 pacientok. V práci sme sa zamerali na FISH dia­gnostiku amplifikácie oblastí kódujúcich súčas­ti enzýmu telomerázy (sonda FHACT - 3q26, 5p15) v cytologickom materiáli. Na cytologických preparátoch bolo manuálne hodnotených 100 atypických buniek, pričom sme analyzovali a ko­relovali amplifikačný vzor buniek. Štatistické vý­počty boli prevedené pomocou programu PASW statistics 18 (IBM ®) software. Korelácie medzi cytologickým, histologickým obrazom, HPV DNA statusom a FISH amplifikačným vzorom chromo­zomálnych oblastí 3q26 a 5p15 boli hodnotené pomocou chi-squared testu a neparametrického Man-Whitney U-testu.

Výsledky: Výsledky ukázali, že amplifikácia telomerázových génov rastie so stupňom dysplázie smerom k invazívnemu ochoreniu (p < 0,001). Zatiaľ čo nárast amplifikácie 3q26 je badateľný už pri CIN 2 léziách (p < 0,01), amplifikácia 5p15 je posunutá až smerom k CIN 3/CIS (p < 0,001). Samotné amplifikácie chromozomál­nych oblastí vykázali vzájomnú koreláciu, ako aj koreláciu s pozitivitou hrHPV (p < 0,01).

Záver: Analýza amplifikácie oblastí 3q26 a 5p15 môže v budúcnosti slúžiť na diferenciálnu diagnostiku cervikálnych lézií a na určenie ich malígneho potenciálu. Vysoká špecificita testov môže navýšiť excelentnú senzitivitu HPV DNA testu, a tak vytvoriť ideálnu kombináciu pre sekundárny skríning. Správny manažment a diagnostické postupy, ďalej tzv. „cost effectiveness” a selekcia pacientok, u ktorých je po­trebný chirurgický zákrok, sú základným kame­ňom spoľahlivého preventívneho a liečebného programu.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016