Vliv anti-miR-21 na glioblastomové buněčné linie A172 a T98G.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 212

Autoři: Mgr. Simona Hankeová; Bc. Andrej Bešše; doc. Mgr. Jiří Šáňa, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D, MBA; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

   Multiformní glioblastom (GBM) je řazen mezi nejčastější a nejagresivnější primární mozkové nádory s velmi špatnou prognózou a dobou přežívání. MikroRNA (miRNA) jsou malé nekódující RNA molekuly sloužící jako důležité funkční regulátory genové exprese na posttranskripční úrovni, jež jsou zahrnuty v mnohých biologických procesech organismu.

   V naší studii jsme zkoumali roli miRNA při rozvoji GBM prostřednictvím stanovení expresních profilů 8 miRNA u 38 paci- entů s GBM. S použitím real-time PCR jsme identifikovali 2 miRNA (miR-21, miR-196a), které vykazovaly zvýšenou expresi a 6 miRNA (miR-128a, miR-181c, miR-221 a miR-222), které se projevily expresí sníženou. Navíc jsme zjistili, že exprese miR-181c v kombinaci s miR-21 umožňuje predikovat čas do progrese kratší než 6 měsíců se senzitivitou 92 % a specificitou 81 % (P < 0.0001).

   Na základě těchto výsledků a jiných recentních prací byla pro následné in-vitro funkční analýzy vybrána miR-21. Prokázali jsme, že snížení její exprese pomocí anti-miR-21 u glioblastomových buněčných linií A172 a T98G má vliv na viabilitu, proliferaci, apoptózu a invazivitu. Výsledky těchto experimentů jsou v současné době statisticky zpracovávány a budou prezentovány prostřednictvím posteru.

Práce byla podpořena grantem IGA MZČR NT/11214-4/2010 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012