VLIV CÍLENÉHO ADRESNÉHO ZVANÍ NA VÝSLEDKY ONKOLOGICKÝCH SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: I. Onkologická prevence a screening

Číslo abstraktu: I/145

Autoři: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; doc. MUDr. Štěpán Suchánek; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Mgr. Ondřej Ngo; Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC; MUDr. Vladimír Dvořák

Východiska:

V ČR probíhají organizované screeningové programy karcinomu prsu (mamografické vyšetření pro ženy nad 45 let věku každé 2 roky), kolorektálního karcinomu (test na okultní krvácení do stolice pro osoby nad 50 let věku každé 1-2 roky, případně screeningová kolonoskopie) a děložního hrdla (každoroční cervikovaginální cytologie pro dospělé ženy). V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do těchto screeningových programů. Cílem tohoto sdělení je popsat metodiku zavedeného systému a první výsledky projektu.

Metodika:

Pozvánky zasílají svým klientům zdravotní pojišťovny, pilotní projekt byl koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností, zdravotních pojišťoven a dalšími odborníky. Zváni jsou občané, kteří se těchto organizovaných programů časného záchytu dlouhodobě neúčastní. Údaje o vývoji zátěže české populace zhoubnými nádory poskytuje Národní onkologický registr ČR, databáze definovaná zákonem a sbírající komplexní údaje o nemocných zhoubnými nádory již od roku 1977. Údaje o adresném zvaní a pokrytí populace screeningem lze získat z údajů plátců zdravotní péče.

Výsledky:

Přes dlouhodobě příznivé trendy mortality stále každoročně na zhoubné nádory prsu, kolorekta a děložního hrdla umírá přibližně 1 800, 3 700, resp. 400 osob. Od ledna 2014 do června 2015 bylo rozesláno téměř 3,5 milionu pozvánek, přes 2,6 milionu na screening kolorektálního karcinomu, přes 1 milion na screening karcinomu děložního hrdla a přes 900 tisíc pozvánek na screening karcinomu prsu (systém je nastaven tak, že jedna pozvánka může zahrnovat více programů). Z jedinců poprvé pozvaných do screeningu kolorektálního karcinomu v roce 2014 se pak vyšetření zúčastnilo 17,3 %, míra účasti žen činila 16,1 % ve screeningu karcinomu prsu a 11,2 % ve screeningu karcinomu děložního hrdla. Nejvýraznějšího nárůstu v pokrytí populace došlo u screeningu kolorektálního karcinomu - v roce 2013 program pokrýval 26,5 % populace, v roce 2014 již 30,8 % populace. K nárůstu v pokrytí došlo i u screeningu karcinomu prsu.

Závěr:

V rámci pilotního projektu byla ověřena funkčnost navrženého systému adresného zvaní a jeho monitoringu. Ke znatelnému navýšení pokrytí došlo zejména u screeningu kolorektálního karcinomu, u kterého se dlouhodobě nedařilo zajistit dostatečnou spontánní návštěvnost populace bez organizovaného adresného zvaní.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016