VYŠETŘENÍ GENU HER-2 U PACIENTŮ S KARCINOMEM PRSU PŘI SELHÁNÍ FLUORESCENČNÍ IN SITU HYBRIDIZACE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 055

Autoři: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr., Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Východiska:

Vyšetření genu her-2 je nedílnou součástí rutinní diagnostiky pacientek s karcinomem prsu, které je nezbytné pro indikaci cílené biologické léčby (trastuzumab, lapatinib, pertuzumab). Běžnou praxí je screeningové vyšetření proteinu pomocí imunohistochemie (IHC) a následná verifikace počtu kopií genu u nejednoznačných případů fluorescenční in situ hybridizací (FISH). Přibližně u 5 %> případů není možné vzorky pomocí FISH vyšetřit. Příčinou je špatná kvalita DNA, způsobená nesprávnou manipulací se vzorkem, především nesprávnou fixací materiálu. U těchto vzorků lze o her-2 pozitivitě roz­hodnout pouze na základě výsledku IHC. U vzorků se špatnou kvalitou však byla v literatuře popsána řada falešně pozitivních/negativních IHC výsledků. U těchto vzorků je tedy nezbytná verifikace IHC výsledku pomocí jiné, na DNA založené, metody.

Soubor pacientů a metody:

Pro vyšetření her-2 byla za­vedena metoda 3 duplexních PCR reakcí (qPCR), která srovnává počet kopií genu her-2 a tří referenčních genů gcs-1, dck a epn2. Pomocí buněčných linií Calu-3 a MDA-MB-231 byl stanoven detekční limit metody. Metoda byla validována na souboru 181 vzorků karcinomu prsu, které byly paralelně vyšetřeny pomocí qPCR, FISH a IHC. Prospektivně bylo doposud vyšetřeno 198 vzorků karcinomu prsu, u nichž selhal FISH.

Výsledky:

Detekční limit qPCR byl stano­ven na 5% obsah vysoce amplifikované DNA (20 kopií). Senzitivita metody byla 97,8 %, resp. 94,6 % při porovnání qPCR s FISH, resp. IHC. Specificita metody byla 100 %, resp. 98,5 % při porovnání qPCR s FISH, resp. IHC. Z celkového prospektivního souboru 3 696 pacientů s karcinomem prsu bylo doposud vyšetřeno 198 (5,4 °/o), u nichž selhala FISH. Vyšetření pomocí qPCR bylo úspěšné u 69,2 % (137/198); u 30 z nich byla nalezena amplifikace, u 107 pacientů byl nalezen fyziologický status genu her-2.

Závěr:

Stanovení počtu kopií genu her-2 pomocí qPCR je dostatečně citlivá a specifická metoda, která je použitelná pro dia­gnostiku karcinomu prsu, a to především u vzorků, u nichž selhal FISH.

 

Práce byla podpořena grantovými projekty IGA UP LF_2013_015 a BIOMEDREG CZ.1.05/2.1.00/01.0030.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013